Partyk Aleksandra, Charakter dowodowy świadectwa pracy

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

Charakter dowodowy świadectwa pracy

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że świadectwa pracy nie można uznawać za dokument urzędowy, o jakim mowa w art. 244 k.p.c. Świadectwo pracy stanowi bowiem dokument prywatny (art. 245 k.p.c.). Zauważa się przy tym w judykaturze, że nawet jeśli świadectwo pracy wystawia urząd administracji publicznej, to i tak jest to dokument prywatny, nie zaś dokument urzędowy, gdyż wystawienie świadectwa pracy dla pracownika urzędu administracji publicznej następuje w ramach stosunków cywilnoprawnych (pracowniczych), nie zaś w zakresie działania organu. Dostrzec przy tym należy także stanowisko orzecznicze, w myśl którego jeśli dla osoby pełniącej służbę na podstawie administracyjnego stosunku służbowego, do którego nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu pracy wystawia się świadectwo służby (zamiast świadectwa pracy), to jest to rodzaj zaświadczenia administracyjnego, które uznać należy za dokument urzędowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX