Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualna
Autor:

Brak podpisu upoważnionego pracownika organu administracji na załączniku do decyzji administracyjnej

Przepisy K.p.a. określające elementy składowe decyzji administracyjnej przewidują, że decyzja, która wydawana jest w formie pisemnej powinna zawierać - obok innych elementów - także podpis pracownika organu administracji upoważnionego do jej wydania, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego (art. 107 par. 1 pkt 8 K.p.a.). W określonych przypadkach, decyzja administracyjna może zawierać także załączniki (np. decyzja o warunkach zabudowy). W takiej sytuacji, załączniki do decyzji stanowią integralną część tego aktu. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym występuje jednak rozbieżność poglądów co do tego, jaki wpływ na byt prawny decyzji powoduje brak podpisu upoważnionej osoby na załączniku do tej decyzji. Wg jednego z poglądów, brak podpisu na załączniku dyskwalifikuje ten dokument jako część decyzji administracyjnej i jego treść nie może kształtować praw i obowiązków adresata aktu. Wg drugiego zapatrywania, w sytuacji, gdy nie zachodzą wątpliwości, co do związku załącznika z decyzją administracyjną, sam brak podpisu na załączniku nie stanowi takiego naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy, uzasadniający uchylenie decyzji kontrolowanej przez sąd administracyjny (art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację