Nowość Janczukowicz Krzysztof, Badanie statusu rzeczywistego właściciela w przypadku wypłaty dywidend

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualna
Autor:

Badanie statusu rzeczywistego właściciela w przypadku wypłaty dywidend

Przepis przewidujący zwolnienie dywidend z CIT, czyli art. 22 ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p. – określa warunki stosowania tego zwolnienia, nie wymieniając wśród nich warunku, by spółka otrzymująca dywidendę była jej rzeczywistym właścicielem (beneficial owner). Jednak inne przepisy zobowiązują płatnika podatku u źródła do zachowywania należytej staranności (art. 26 u.p.d.o.p.), a jeszcze inne przewidują, że zwolnienie dywidendy z podatku nie wchodzi w grę w przypadku nadużycia prawa podatkowego (art. 22c u.p.d.o.p.), a za takie można byłoby uznać np. sytuację, w której podmiot otrzymujący dywidendę jest stworzony sztucznie tylko po to, by przekazywać dywidendy podmiotowi funkcjonującemu w raju podatkowym.

Na tym tle powstała rozbieżność orzecznictwa w kwestii, czy polska spółka, pobierając, jako płatnik, CIT od wypłacanej dywidendy, ma obowiązek sprawdzenia, czy odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX