Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Aktualna
Autor:

Aspekt depozytowy umowy rachunku bankowego

Posiadacz rachunku bankowego, który dokonuje wpłaty środków pieniężnych na ten rachunek, w istocie – jak wynika z utrwalonego i niekwestionowanego stanowiska judykatury – oddaje je w swoisty depozyt. Jest to szczególny rodzaj depozytu nieprawidłowego, bowiem bank uprawniony jest do obracania tymi środkami finansowymi, będącymi jego własnością, zaś jego zobowiązanie obejmuje zwrot na każde żądanie posiadacza rachunku takiej samej sumy pieniężnej. W orzecznictwie wskazuje się również, że z uwagi na oparcie instytucji rachunku bankowego na konstrukcji przechowania niewłaściwego, wszelkie operacje dokonywane na rachunku bankowym wbrew woli posiadacza rachunku, nie obciążają tego posiadacza, a jedynie bank, a dopiero gdyby skutki takiego zdarzenia bank przerzucał na swego kontrahenta, stanie się on poszkodowanym. Warto także zwrócić uwagę na pogląd podkreślający powszechny i pozaumowny obowiązek banku, jako depozytariusza, zapewnienia posiadaczowi rachunku bankowego dostatecznego bezpieczeństwa jego środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?