Krudysz Marcin, „Nauka w szkole” jako przesłanka uzyskania prawa do renty rodzinnej

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Status: Aktualna
Autor:

„Nauka w szkole” jako przesłanka uzyskania prawa do renty rodzinnej

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dziecko ma prawo do renty rodzinnej do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyło 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Nie jest jednolite stanowisko sądów powszechnych w kwestii interpretacji przesłanki „nauki w szkole”, jako warunku uzyskania prawa do renty rodzinnej, w kontekście frekwencji ucznia w zajęciach szkolnych. Według jednego z poglądów prawo do renty rodzinnej nie jest uzależnione od frekwencji ucznia w zajęciach szkolnych, pogląd przeciwny zakłada, że samo formalne posiadanie statusu słuchacza szkoły przy braku uczestniczenia przez ubezpieczonego w jakichkolwiek zajęciach lekcyjnych oraz nieprzystąpienie do żadnego z egzaminów w sesji egzaminacyjnej nie pozwala na przyjęcie, iż kontynuował on naukę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX