Makuch Jakub, „Dostęp do drogi publicznej” jako przesłanka ustalenia warunków zabudowy dla przyszłej inwestycji

Linie orzecznicze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualna
Autor:

„Dostęp do drogi publicznej” jako przesłanka ustalenia warunków zabudowy dla przyszłej inwestycji

Jedną z przesłanek warunkujących uzyskanie przez inwestora decyzji ustalającej warunki zabudowy dla przyszłej inwestycji jest to, aby teren inwestycji miał „dostęp do drogi publicznej” (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dalej u.p.z.p.). Wskazana ustawa precyzuje przy tym, że przez „dostęp do drogi publicznej” rozumieć należy bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej (art. 2 pkt 14 u.p.z.p.). Praktyce stosowania powyższych przepisów pozostawiona została natomiast kwestia dotycząca tego, czy przez „dostęp do drogi publicznej” rozumieć należy dostęp wyłącznie faktyczny (tj. rzeczywistą możliwość skomunikowania planowanej inwestycji z drogą publiczną), czy też winien to być również dostęp zagwarantowany prawnie. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym dostrzec można rozbieżne oceny dotyczące tego zagadnienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX