Reda-Ciszewska Anna, Rycak Magdalena, Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 6 listopada 2017 r.
Autorzy komentarza:

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

Uwagi wstępne

1.

Ustawa z 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – dalej u.z.p.t. – weszła w życie 1.01.2004 r. Ustawa była kilkakrotnie nowelizowana, a ostatnie zmiany zostały dokonane przepisami ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 962) – dalej ustawa nowelizująca.

Ustawa ta wprowadziła także zmiany do ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), a także do ustaw: z 24.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), z 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1713 ze zm.) i z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 786 ze zm.).

Zmiany te weszły w życie 1.06.2017 r. i składają się na najobszerniejszą z dotychczasowych nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

2.

Do najważniejszych ze wskazanych zmian zaliczyć można w...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access