Zamówienia sektorowe. Komentarz - OpenLEX

Kowalczyk Aldona, Szymańska Anna, Zamówienia sektorowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 11 lutego 2022 r.
Autorzy komentarza:

Zamówienia sektorowe. Komentarz

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Ponad dekadę temu napisałyśmy komentarz do zamówień sektorowych, życzliwie przyjęty przez Czytelników – praktyków i teoretyków prawa zamówień publicznych. Od czasu jego wydania sporo się zmieniło; uchwalone zostały nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, rozwinęło się orzecznictwo zarówno polskie, jak i europejskie, w końcu weszła w życie nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi. Wiele instytucji prawnych było w okresie ostatnich lat przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie oraz judykaturze.

Wzrastające zainteresowanie tematyką zamówień sektorowych, które dotyczą szeroko rozumianej sfery użyteczności publicznej, a których wartość stanowi znaczny udział w ogólnej wartości rynku zamówień publicznych, skłoniły nas do podjęcia się opracowania komentarza do aktualnie obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych w tym zakresie. Nie jest to jednak zwykła aktualizacja poprzednio wydanego opracowania. Stanowiąc jego kontynuację, uwzględnia nasze rozważania na gruncie wykładni prawa, praktyczne doświadczenia związane z zamówieniami sektorowymi, a także zawiera ocenę rozwiązań przyjętych w nowej ustawie oraz postulaty de lege ferenda.

Mamy nadzieję, że komentarz okaże się przydatny dla praktyków prawa zamówień publicznych oraz interesujący dla teoretyków tej dziedziny prawa.

Aldona Kowalczyk i Anna Szymańska

Autorzy fragmentu:
Art. 2art(2)Zamówienia objęte regulacją
Art. 2 ust. 1 pkt 2art(2)ust(1)pkt(2)

1.

Progi unijne. Możliwy wpływ organów krajowych na zachowanie podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych oraz zamknięty charakter rynków, na których prowadzą one działalność, spowodowały konieczność poddania zamówień w tych sektorach reżimowi prawa zamówień publicznych celem otwarcia ich na konkurencję (por. motyw 1 i motyw 2 preambuły dyrektywy sektorowej 2014/25/UE). Na temat pojęć „zamówienie sektorowe”, „zamawiający sektorowy” oraz „działalność sektorowa” – por. komentarz do art. 5 i art. 7 pkt 35 u.p.z.p.

Zamówienia sektorowe cechują się wieloma odrębnościami w stosunku do pozostałych zamówień. Już pierwszy przepis ustawy odnoszący się do zamówień sektorowych wskazuje na jedną z istotnych cech odróżniających zamówienia sektorowe od zamówień klasycznych – są nią progi kwotowe (zwane progami unijnymi), od których należy stosować Prawo zamówień publicznych. W...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX