Makowska Marta, Makowski Marcin, Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 20 grudnia 2018 r.
Autorzy komentarza:

Zakaz propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowany przepis jest tak dalece nieprecyzyjny, że w praktyce uniemożliwia osiągnięcie celu założonego przez ustawodawcę, a co więcej może doprowadzić do niepożądanych przez niego efektów. W pierwszej kolejności należy podnieść, że brzmienie komentowanego przepisu przesądza, iż komunizm był ustrojem totalitarnym. Jednocześnie ustawa stwierdza, że propagowaniem komunizmu są również nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Taka redakcja przepisu wskazuje, że ustawodawca nie przesądził, iż system władzy w Polsce w latach 1944-1989 był komunizmem lub innym ustrojem totalitarnym, ale dla potrzeb stosowania komentowanego aktu prawnego zrównał go z symboliką systemu totalitarnego.

2.

Wśród wszystkich typów wykładni wykładnia językowa odgrywa rolę podstawową. Na gruncie naszego systemu prawa, podobnie zresztą jak na gruncie innych systemów prawnych należących do kręgu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX