Pogoński Mariusz, Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Komentarz.

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2012
Stan prawny: 8 marca 2012 r.
Autor komentarza:

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Komentarz.

Autor fragmentu:

Wstęp

Podstawowym aktem regulującym podatek od towarów i usług jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. Jednak szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem tego podatku reguluje szereg aktów wykonawczych do ustawy, spośród których kluczową rolę pełni komentowane rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2011 r. sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie reguluje niektóre zagadnienia w sposób odmienny niż to czyni ustawa albo też precyzuje niektóre zagadnienia potraktowane w samej ustawie w sposób ogólny. Zakres przedmiotowy rozporządzenia jest niezwykle szeroki. Traktuje nieraz o bardzo szczegółowych zagadnieniach, które z różnych powodów nie zostały bądź nie mogły być uregulowane w ustawie. Podatnicy stosujący przepisy ustawy nie powinni więc zapominać o analizie także przepisów niniejszego rozporządzenia, gdyż tylko wówczas możliwe jest kompleksowe rozstrzygnięcie takich zagadnień jak stawka podatkowa, zwolnienia przedmiotowe z podatku czy moment powstania obowiązku podatkowego.

W ofercie wydawniczej jest duży wybór komentarzy do ustawy o VAT, brak jest jednak komentarza do rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi niniejszy komentarz. Mam nadzieję, że będzie on służył praktyczną pomocą wszelkim osobom stosującym w praktyce przepisy o podatku od towarów i usług.

Warszawa, listopad 2011

Autor fragmentu:
du:2011:73:392Ogólne

1.Istota delegacji upoważniającej do wydania rozporządzenia

Komentowane rozporządzenie jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Jest to jedno z dwóch kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania podatku od towarów i usług rozporządzeń. Drugim kluczowym rozporządzeniem jest rozporządzenie z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Na mocy poszczególnych przepisów delegujących zawartych w ustawie minister właściwy do spraw finansów publicznych (którym aktualnie jest Minister Finansów) został upoważniony do wydania aktu wykonawczego, w którym może określić zagadnienia kluczowe dla tego podatku w sposób odmienny niż w ustawie bądź też zagadnienia precyzujące przepisy ustawowe. Zwrócić też należy uwagę, iż delegacja może mieć...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX