Bursztynowicz Michał, Sługocka Martyna, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 października 2021 r.
Autorzy komentarza:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz

Autorzy fragmentu:
§ 1par(1)Zakres rozporządzenia

1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. bud., który zawiera normę kompetencyjną do wydania aktu wykonawczego przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń. Przepisy tego rozporządzenia należą do grupy tzw. przepisów techniczno-budowlanych.

2.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 pr. bud., obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1)

spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku Ido rozporządzenia Parlamentu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX