Lipiński Aleksander, Mikosz Ryszard, Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: ABC 2003
Stan prawny: 30 maja 2003 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1

1.

Komentowany przepis wyznacza podstawowy zakres regulacji prawa geologicznego i górniczego. Ulega on rozszerzeniu w drodze rozwiązań zawartych w art. 2 i 3. Kryteria przewidziane w art. 1 nie są natomiast ani jednolite, ani jednoznaczne. Przede wszystkim w zakresie regulowanym w pkt 1 i 2 nie wiadomo dokładnie, czy ustawie podlega wszelka działalność polegająca na wykonywaniu prac geologicznych (w tym bez względu na cel i zakres prowadzonych prac) oraz wydobywaniu kopalin, czy tylko taka, która ma charakter działalności gospodarczej (tj. wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, zob. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.). W zasadzie wypada opowiedzieć się za ostatnim stanowiskiem, chyba że prawo geologiczne i górnicze stanowi inaczej (np. w odniesieniu do niektórych robót geologicznych).

2.

Stosownie do art. 6pkt 2 pr.g.g. pracami geologicznymi jest projektowanie i wykonywanie badań w celu ustalenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX