Ubysz Karolina, Brynczak Beata, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 10 kwietnia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Zagadnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie jest nowe, choć na gruncie prawa polskiego regulacja poświęcona wyłącznie tej problematyce została uchwalona dopiero na mocy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 139), która zaczęła obowiązywać 14 stycznia 2002 r. Przed wejściem w życie ustawy zaopatrzeniowej zagadnienia te regulowano w reżimie administracyjnoprawnym, a obecnie obowiązujące przepisy opierają się na reżimie prawa cywilnego, z elementami regulacji administracyjnej.

Ocena funkcjonowania rozwiązań zaproponowanych w komentowanej ustawie możliwa jest obecnie z perspektywy ponad dekady jej obowiązywania. Sięgając genezy regulacji, należy wskazać, że w pierwotnym brzmieniu stanowiła ona przede wszystkim odpowiedź na potrzebę uregulowania obszarów, co do których brak było prawnych rozwiązań określających w szczególności: zasady działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, ich obowiązki względem odbiorców usług oraz zasady dotyczące taryf za usługi komunalne. Celem regulacji ustawowej wprowadzonej w 2002 r. było zabezpieczenie ciągłości dostaw wody i jej odpowiedniej jakości, zapewnienie sprawnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także umożliwienie rozwoju usług w tym zakresie.

Od czasu wejścia w życie ustawy zaopatrzeniowej komentowane przepisy były wielokrotnie zmieniane. Najważniejsza nowelizacja, wprowadzona ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), która weszła w życie w dniu 17 sierpnia 2005 r., uwzględniła braki lub legislacyjne „niedociągnięcia” pierwotnej wersji ustawy, a także w większym stopniu dostosowała przepisy krajowe do regulacji unijnych. Ostatnia zmiana, wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz. U. poz. 822), weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Celem tej nowelizacji było usprawnienie postępowań administracyjnych przez wprowadzenie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dokonuje transpozycji dyrektyw dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, jakości wody pitnej oraz ram działania w dziedzinie polityki wodnej. Wpływ przepisów prawa Unii Europejskiej jest szczególnie widoczny w części ogólnej ustawy, dotyczącej jej zakresu. Na podstawie prawa unijnego przepis określający przedmiot regulacji ustawowej uzupełniono o wymagania dotyczące jakości wód, a definicje pojęć używanych w ustawie dostosowano do nomenklatury unijnej.

Na wstępie warto zwrócić uwagę na umiejscowienie regulacji dotyczących zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w krajowym porządku prawnym. Unormowanie wodno-ściekowe zawarte w komentowanej ustawie nie ma charakteru kompleksowego. Poruszana problematyka dotyka zagadnień z pogranicza prawa ochrony środowiska i prawa wodnego, przy czym zasadniczo ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ogranicza się do aspektów technicznych (systemów wodociągowych i kanalizacyjnych) i organizacyjnych (działalność przedsiębiorstw), natomiast ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) dotyczą środowiskowych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej.

Komentarz do ustawy został oparty na dorobku orzeczniczym sądów administracyjnych, sądów powszechnych oraz organów administracji, a także opracowany na podstawie literatury przedmiotu. Celem przedstawionej analizy w odniesieniu do poszczególnych przepisów było zaprezentowanie praktycznego funkcjonowania komentowanej regulacji.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 10 kwietnia 2015 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot i zakres ustawy

1.Zakres regulacji i struktura ustawy

Przepis art. 1 u.z.z.w. określa przedmiotowy i podmiotowy zakres regulacji. Materia ustawowa w zakresie wskazanym w tym przepisie została redakcyjnie podzielona na siedem części. Rozdział 1, zawierający przepisy ogólne, definiuje zakres ustawy i pojęcia, którymi ustawa się posługuje. W rozdziale 2 zostały uregulowane zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które przede wszystkim określają zasady świadczenia usług przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, w tym standardy i normy wód oraz ścieków. Rozdziały 3, 4 i 5 dotyczą funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. W szczególności przedmiotem ich regulacji jest udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwa oraz ustalanie taryf. Rozdział 6 zawiera przepisy karne i normuje nakładanie kar pieniężnych. W rozdziale 7, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, zawarto przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe.

2.Zakres podmiotowy ustawy

Komentowana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX