Bojarski Paweł, Radecki Wojciech, Rotko Jerzy, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2011
Stan prawny: 30 czerwca 2011 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) stanowi zwieńczenie linii rozwojowej polskich przepisów regulujących działalność sektora wodociągów i kanalizacji. Prace nad jej projektem miały zapewnić osiągnięcie dwóch podstawowych celów. Celem z zakresu polityki legislacyjnej było dostosowanie polskiego prawa do wymagań prawa wspólnotowego. Celem merytorycznym było zapełnienie luki, jaka powstała w systemie prawnym po przekształceniach własności urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej z państwowej w komunalne mienie samorządowe . Nie udało się natomiast zapewnić odpolitycznienia strategicznych decyzji z zakresu zarządzania usługami, ponieważ kluczowa rola przypada radom gmin .

Już prawie dziesięcioletni okres jej obowiązywania jest okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku judykatury i nauki, tym bardziej że ustawa uległa na przestrzeni tych kilku lat istotnym zmianom. Ustawy zmieniające nazywane będą w komentarzu nowelami, oznaczonymi kolejnymi numerami. Zmiany dokonane już po opublikowaniu tekstu jednolitego w dniu 12 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 858), będą numerowane nieprzerwanie z zachowaniem porządku. Tak więc:

a)

pierwszą nowelą jest ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191); wprowadzone jej przepisami zmiany polegały na zastąpieniu użytych w różnych przypadkach w art. 8 ust. 3, art. 16 ust. 1, art. 29 ust. 2, 6 i 7, art. 12 ust. 5, art. 24 ust. 5 oraz w art. 32 ust. 2 wyrazów „zarząd gminy” użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”,

b)

drugą nowelą jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959) – zmiana polegała na dodaniu odnośnika do tytułu ustawy,

c)

trzecią nowelą jest ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.), która zmieniła art. 17 pkt 8, dodała art. 17a–17c oraz art. 18a–18e,

d)

czwartą, najobszerniejszą nowelą jest ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729), która wprowadziła zmiany w dwudziestu pięciu artykułach ustawy; zmiany objęły art. 1, 2, 5–9, 11–16, 19, 21, 23–26, 28, 29 i 31, poza tym uchylono art. 4 i ust. 3 w art. 28, a także dodano art. 6a i 24a,

e)

piątą nowelą jest ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1087 z późn. zm.), której przepisami dokonano zmian w definicjach ścieków (art. 2 pkt 8 oraz 9–11),

f)

szóstą nowelą jest ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033), która wprowadziła kolejną korektę do definicji ścieku (art. 2 pkt 8),

g)

siódmą nowelą jest ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97) – jej efektem jest dodanie do art. 18e nowego ust. 6,

h)

ósmą nowelą jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278), która wprowadziła zmiany w art. 18b ust. 3 i 4,

i)

dziewiątą nowelą jest ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578 z późn. zm.) – zmiany objęły art. 24 ust. 1, dodano także nowe ust. 13–14.

Zauważyć wypada, że ustawa była już przedmiotem wielu opinii i komentarzy, do których autorzy niniejszego opracowania będą niejednokrotnie odsyłać. Wymienić tu należy – w kolejności chronologicznej – co najmniej następujące publikacje o charakterze komentarzy artykułowych:

1)

J. Wiśniewski, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z komentarzem, Bydgoszcz 2001 (oraz wydanie II rok później),

2)

H. Palarz, Komentarz do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Gdańsk 2003,

3)

M. Krzyszczak, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz dla praktyka z przepisami wykonawczymi i towarzyszącymi oraz wzorami umów, Warszawa 2005.

Intencją autorów było zilustrowanie prezentowanych wniosków orzecznictwem sądowym, zarówno sądów administracyjnych, jak i powszechnych. Stosowanym zwyczajem jest oznaczanie przywoływanych wyroków adnotacjami, czy i gdzie zostały opublikowane. Biorąc jednak pod uwagę ogólną dostępność orzeczeń sądów administracyjnych poprzez sieci teleinformatyczne, można się zastanawiać, czy utrzymywanie tego zwyczaju jest konieczne. Jeśli zatem w niniejszym komentarzu oznaczeń takich nie będzie, powinno być to wskazówką, że tekst orzeczenia został zaczerpnięty ze strony: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Istotną pomocą w przygotowywaniu komentarza były materiały i opinie publikowane w miesięczniku branżowym „Wodociągi i Kanalizacja”. Istnieje dostęp do materiałów archiwalnych poprzez stronę internetową wydawcy (komunalny.pl), z której autorzy korzystali. Oznaczenia powoływanego tekstu będą wskazywać na numery, w których po raz pierwszy się one ukazały. Jednakże z uwagi na korzystanie z wersji internetowej, która pomija numerację stron, te nie będą odnotowane.

Komentarz przygotowany został z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2011 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1.

Komentowaną ustawę tworzą – w zgodzie z zasadami techniki prawodawczej – przepisy zebrane w odpowiednie zbiory . Najpierw następują przepisy merytoryczne, a po nich (w rozdz. 7) łącznie ujęte przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe. W przepisach merytorycznych wydzielono przepisy ogólne i szczegółowe. Przepisy ogólne, oznaczone jako rozdz. 1, otwiera artykuł określający zakres regulowanych spraw.

Ujęcie zakresu przedmiotowego ustawy nastąpiło poprzez wskazanie domen działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dla których dalsze przepisy formułują szczegółowe wytyczne i reguły działania.

2.

W nauce prawa wyróżnia się dwa sposoby rozumienia zasad prawnych. Zasady w znaczeniu dyrektywalnym mają charakter norm naczelnych, które wytyczają granice, w jakich inne normy (czyli abstrakcyjne reguły wyrażające wzór określonego zachowania się) powinny się mieścić. Zasady w znaczeniu opisowym oddają z kolei model ukształtowania jakiejś...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX