Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz - OpenLEX

Martuszewicz Anna, Piecyk Katarzyna, Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2011
Stan prawny: 1 października 2011 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Pracodawca powinien w miarę możliwości i warunków zaspokajać potrzeby bytowe, socjalne i kulturalne pracowników. Obowiązek ten wynika z art. 16 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy. Ponadto ustawodawca w art. 94 pkt 8 k.p. nałożył na pracodawcę obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników. Pracodawcy nie mają jednak bezwzględnego obowiązku prowadzenia działalności socjalnej na rzecz pracowników, gdyż przepisy kodeksu jedynie postulują prowadzenie takiej działalności. Stopień zabezpieczenia potrzeb socjalnych pracowników zależy od kondycji gospodarczej pracodawcy, która podlega zmianom. Dlatego też zakres zaspokajania wspomnianych potrzeb pracowników zawsze będzie ograniczony wielkością posiadanych przez pracodawcę środków.

By nie dopuścić do zupełnej dowolności w omawianym zakresie, obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX