Wąsik Damian, Wąsik Natalia, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2023
Stan prawny: 1 lipca 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

W uzasadnieniu projektu komentowanej ustawy o wyrobach medycznych wskazano, że zasadniczym celem jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego było umożliwienie stosowania unormowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.Urz. UE L 117, s. 1, ze zm.) oraz rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Dz.Urz. UE L 117, s. 176, ze zm.), które mają na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, przyjmując jako podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia z myślą o pacjentach i użytkownikach, z uwzględnieniem małych i średnich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX