Wąsik Damian, Wąsik Natalia, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 marca 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Pierwszym aktem prawnym rangi ustawowej uchwalonym w III Rzeczypospolitej Polskiej, regulującym bardzo ogólnie zasady wytwarzania wyrobów medycznych i obrotu nimi, była ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452 z późn. zm.). Ustawodawca operował wówczas mało konkretnym pojęciem materiałów medycznych, a sama ustawa obowiązywała do 2001 r., kiedy to z uwagi na planowane ubieganie się o członkostwo w Unii Europejskiej zaistniała pilna potrzeba dostosowania prawa polskiego, normującego kwestie związane z wyrobami medycznymi, do standardów Unii Europejskiej.

Wprowadzenie w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 z późn. zm.) uzasadniane było koniecznością uporządkowania stanu prawnego związanego z produkcją, wprowadzaniem do obrotu i bezpieczeństwem eksploatacji wyrobów medycznych w Polsce, dostosowaniem aktów prawnych związanych ze wskazanym powyżej obszarem do prawodawstwa obowiązującego w Unii Europejskiej oraz stworzeniem podstaw prawnych do oznaczania wyrobów medycznych znakiem zgodności „CE”.

Okres obowiązywania powyższego aktu prawnego był stosunkowo krótki, albowiem po niespełna 3 latach, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, weszła w życie ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.). Zmianę ustawodawstwa uzasadniano koniecznością dostosowania prawa polskiego do dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie wyrobów medycznych, zapewnienia właściwej identyfikacji wyrobów wynikającej z Dyrektyw Nowego Podejścia, potrzebą rozdzielenia i odmiennego uregulowania zagadnień dotyczących wymagań zasadniczych i procedur oceny zgodności dla wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, a także wymogiem doprecyzowania zadań organu kompetentnego w przedmiocie nadzoru i kontroli nad wprowadzaniem wyrobów medycznych do obrotu, w tym nadzoru rynku oraz badań klinicznych.

Aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 18 września 2010 r. Uzasadnienie projektu ustawy nie odbiegało zasadniczo od motywów ustawodawczych przywoływanych przy uchylanym akcie prawnym. Wskazywano w szczególności na potrzebę uregulowania obszaru wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro i aktywnych wyrobów medycznych do implantacji w takim zakresie i formie, które umożliwiłyby jasne i przejrzyste stosowanie prawa, z uwzględnieniem wspólnych właściwości i różnic w wyrobach, a także z wprowadzeniem zmian do głównych dyrektyw implementowanych tą ustawą. Ustawodawca zauważał przy tym, że 5-letni okres funkcjonowania dotychczasowej ustawy o wyrobach medycznych pozwalał na wprowadzenie korekt służących udoskonaleniu narzędzi stosowanych w celu właściwego implementowania dyrektyw unijnych, a przepisy nowej ustawy mają również charakter porządkujący, mimo zachowania układu treści przyjętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.

Wyrób medyczny nie może być traktowany jak każdy inny aparat czy urządzenie techniczne, posiada on bowiem swoją własną specyfikę zastosowania. Stanem pożądanym jest, aby w obrocie i w użytkowaniu znajdowały się wyroby medyczne skuteczne w działaniu, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentom, użytkownikom i osobom postronnym. Warunkiem realizacji tych założeń jest funkcjonowanie w wewnętrznym porządku prawnym mechanizmów skutecznego nadzoru nad produkcją, rejestracją wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu, rejestracją wypadków związanych z ich używaniem, stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów medycznych i procesów ich wytwarzania przy udziale kompetentnych i niezależnych podmiotów. Aktualnie obowiązująca ustawa o wyrobach medycznych, pomimo podnoszonych niekiedy uwag krytycznych dotyczących redakcji niektórych jej artykułów, daje możliwość prawidłowego wywiązania się ze wskazanych zadań pod warunkiem umiejętnej interpretacji i stosowania poszczególnych przepisów.

Niniejszy komentarz kierowany jest do wszystkich podmiotów zajmujących się wytwarzaniem wyrobów medycznych, ich wprowadzaniem do obrotu i używania, importem i dystrybucją, osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej dotyczące bieżącego nadzorowania rynku wyrobów i usług medycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa używania wyrobów, a także świadczeniodawców użytkujących wyroby medyczne. Komentarz powinien zainteresować również podmioty uczestniczące w badaniach klinicznych wyrobów medycznych.

W komentarzu wykorzystano m.in. aktualne orzecznictwo sądowoadministracyjne przydatne dla rozstrzygnięcia problemów praktycznych związanych ze sprawami dotyczącymi wyrobów medycznych, a także wnioski poczynione na podstawie analizy aktualnego orzecznictwa administracyjnego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Cel i założenia ustawy

Wyrób medyczny nie może być traktowany jak każdy inny aparat czy urządzenie techniczne, posiada on bowiem swoją własną specyfikę zastosowania. Stanem pożądanym jest, aby w obrocie i w użytkowaniu znajdowały się wyroby medyczne skuteczne w działaniu, gwarantujące wysoki poziom bezpieczeństwa pacjentom, użytkownikom i osobom postronnym. Konieczne jest zatem opracowanie w wewnętrznym porządku prawnym mechanizmów skutecznego nadzoru nad produkcją, rejestracją wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu, a także rejestracją wypadków związanych z ich używaniem. Niezbędne jest stworzenie warunków do rzetelnej oceny wyrobów medycznych i procesów ich wytwarzania przy udziale kompetentnych i niezależnych podmiotów.

Jako cel ogólny ustawy o wyrobach medycznych ustawodawca wskazał „dostosowanie prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej”, albowiem „zapewnienie właściwego funkcjonowania prawa wewnętrznego wymaga wprowadzenia do niego takich zmian, które...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX