Kurzępa Bolesław, Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2007
Stan prawny: 1 grudnia 2007 r.
Autor komentarza:

Ustawa o wyrobach budowlanych. Komentarz

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) jest zupełnie nowym aktem prawnym, który nie ma swojego poprzednika we wcześniejszym ustawodawstwie polskim. Potrzeba uchwalenia takiej ustawy wyniknęła nie tylko z faktu dynamicznie rozwijającego się w naszym kraju budownictwa, lecz również konieczności dostosowania polskiego prawa do norm Unii Europejskiej. I właśnie w dniu 1 maja 2004 r. ustawa stała się częścią krajowego porządku prawnego. Do dnia 30 kwietnia 2004 r. normy prawne dotyczące wyrobów budowlanych zawarte były wyłącznie w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Niewątpliwie były to uregulowania zbyt szczupłe i nie obejmowały całej złożonej problematyki wyrobów budowlanych. Komentowana ustawa stanowi przede wszystkim wdrożenie dyrektywy nr 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. Urz. WE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r.). Jest ona aktem prawnym przede wszystkim o charakterze technicznym, określającym zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasady kontroli tych wyrobów już wprowadzonych do obrotu oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. Na podstawie tej ustawy Minister Infrastruktury wydał następujące rozporządzenia wykonawcze:

1)

z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1386);

2)

z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387;

3)

z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. Nr 180, poz. 1861);

4)

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

5)

z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

6)

z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375);

7)

z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497).

Ponadto Minister Infrastruktury, w oparciu o delegację zawartą w art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3 komentowanej ustawy, wydał w dniu 5 listopada 2004 r. obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. Nr 48, poz. 829).

Komplet wymienionych aktów normatywnych stanowi podstawę prawną funkcjonowania dużego i dynamicznie rozwijającego się rynku wyrobów budowlanych. Wydaje się, że komentarz do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych pozwoli zainteresowanym lepiej zrozumieć przepisy obowiązujące w tej materii.

Bolesław Kurzępa

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Przepis art. 1 ustawy określa zakres przedmiotowy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Jest on stosunkowo szeroki, gdyż oprócz zasad wprowadzania do obrotu tych wyrobów i ich kontroli już po wprowadzeniu do obrotu (czyli wyrobów budowlanych znajdujących się w obrocie) obejmuje także zasady działania organów publicznych w tej materii.

2.

Ustawowa definicja "wyrobu budowlanego" zawarta jest w art. 2 pkt 1 ustawy i oznacza rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1pr. bud. Warto zwrócić uwagę, że rzecz ruchoma, aby mogła stać się "wyrobem budowlanym", musi najpierw zostać przetworzona z myślą o późniejszym zastosowaniu jej w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX