Rakoczy Bartosz, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 10 sierpnia 2010 r.
Autor komentarza:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowana ustawa budzi w doktrynie istotne wątpliwości, które koncentrują się wokół kilku zarzutów. Po pierwsze, podnosi się zbędność tej ustawy (patrz B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku a koncepcja legislacyjna polskiego prawa ochrony środowiska, „Prawo i Środowisko” 2009, nr 1); po drugie - niejasność przyjętych w niej rozwiązań. Krytykuje się także niejasne regulacje walidacyjne między tą ustawą a innymi aktami prawnymi, przede wszystkim ustawą z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Te okoliczności w pełni uzasadniają omówienie przyjętych rozwiązań w formie komentarza, gdyż już po niedługim czasie obowiązywania tej ustawy pojawia się wiele wątpliwości co do przyjętych rozwiązań.

2.

W omawianym przepisie ustawodawca wskazuje, jaki jest zakres regulacji komentowanej ustawy. Ustawa ta reguluje trzy rodzaje zagadnień - zasady i tryb postępowania w określonych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX