Lach Daniel Eryk, Samol Sebastian, Ślebzak Krzysztof, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2010
Stan prawny: 1 grudnia 2009 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Przedmiot regulacji

1.Ubezpieczenie wypadkowe jako część systemu ubezpieczeń społecznych.

Omawiając ustawę z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych , należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że reforma ubezpieczenia wypadkowego, zapowiedziana już w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych , wprowadzona została dopiero od dnia 1 stycznia 2003 r., a zatem z czteroletnim opóźnieniem w stosunku do pozostałych gałęzi ubezpieczenia społecznego (emerytalnego, rentowego i chorobowego).

Ustawawypadkowa uchyliła ustawę z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która, normując świadczenia przysługujące poszkodowanym tak od pracodawcy (jednorazowe odszkodowanie, świadczenie wyrównawcze, odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy uszkodzone lub utracone w wyniku wypadku przy pracy), jak i od ZUS (renty inwalidzkie i rodzinne) była w istocie rzeczy aktem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX