Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz - OpenLEX

Wajda Paweł (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 1 grudnia 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Rynek kolejowy jest jedną z najważniejszych i jednocześnie najbardziej interesujących części krajowego systemu gospodarczego. Rozmiar tego rynku, skala środków pieniężnych rokrocznie wydatkowanych przez zarządcę infrastruktury i przewoźników kolejowych w celach operacyjnych i inwestycyjnych, jak wreszcie liczne problemy prawne związane z działalnością rynku i jego podmiotów istotnie zwiększają zainteresowanie nim pośród prawników i ekonomistów. Warto przy tym zaakcentować, że w perspektywie kilku najbliższych lat transport kolejowy będzie tą formą transportu, na której rozwój tak władze krajowe, jak i unijne będą kładły największy nacisk i której będą poświęcały największą uwagę. To szczególne gospodarcze znaczenie rynku kolejowego rodzi konieczność pochylenia się nad problemami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem rynku i jego instytucji.

Oddawany w ręce czytelników komentarz do ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest pierwszym i jedynym opracowaniem, które w całościowy i wyczerpujący sposób omawia problemy prawne powstałe w praktyce działania rynku kolejowego. Komentowana ustawa jest najważniejszym aktem prawnym dla funkcjonowania transportu kolejowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym sui generis konstytucję tego rynku. W komentarzu w możliwie szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa - sądów powszechnych i administracyjnych - dotyczące omawianej problematyki. Autorami publikacji są pracownicy naukowi wydziałów prawa i administracji wiodących krajowych uczelni, pracownicy Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz członek zarządu PKP i dyrektorzy departamentów prawnych spółek sektora kolejowego.

Komentarz jest wyrazem indywidualnych poglądów jego autorów, nie stanowi oficjalnej wykładni komentowanej ustawy, choć autorzy dokładali starań, aby odzwierciedlić dominujące poglądy i wykładnię przepisów przyjętą w praktyce. Autorzy i redaktorzy dziękują pracownikom Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego oraz spółek z grupy PKP za pomoc udzieloną przy przygotowywaniu komentarza. Jednocześnie będą wdzięczni Czytelnikom za wszelkie uwagi.

Maria Wasiak

Marek Wierzbowski

Paweł Wajda

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres zastosowania regulacji

1.

Komentowany przepis określa podmiotowy i przedmiotowy zakres zastosowania regulacji.

2.Ustawa

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) jest regulacją o fundamentalnym znaczeniu dla istnienia i funkcjonowania całego sektora transportu kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa ta ma walor regulacji systemowej (legi generali) dla całego transportu kolejowego odbywającego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jako taka może być z powodzeniem postrzegana jako swoista konstytucja krajowego rynku kolejowego.

3.

Komentowany akt prawny nie ma charakteru regulacji autonomicznej i wyłącznej. Funkcjonowanie rynku kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest jednocześnie przedmiotem regulacji wielu innych aktów zarówno prawa krajowego (np. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ustawyz dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX