Strachowska Renata, Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2012
Stan prawny: 10 czerwca 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:

WSTĘP

Transport drogowy jest jednym z rodzajów działalności gospodarczej podlegających reglamentacji administracji państwowej, a jednocześnie stale rozwijającym się sektorem gospodarki wolnorynkowej. Zarówno prawo wspólnotowe, jak i prawo krajowe zawierają regulacje z zakresu zasad podejmowania i wykonywania transportu drogowego, a także unormowania umożliwiające kontrolę i - w konsekwencji - skuteczną egzekucję obowiązujących norm. Ustawa o transporcie drogowym została uchwalona w 2001 r. Od tego czasu akt ten był wielokrotnie nowelizowany, co może dowodzić stałego dążenia ustawodawcy do wypracowania jak najdoskonalszych norm prawnych, mających na celu przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych.

Zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego stale wzrasta, o czym świadczy liczba osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych, niezbędny do uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego. Ustawa o transporcie drogowym pełni główną rolę w dziedzinie krajowego prawa transportu drogowego. Za w pełni uzasadnione uznałam zatem podjęcie próby kompleksowego objaśnienia przepisów tego aktu prawnego. Przedkładany czytelnikowi komentarz prezentuje w klasycznym układzie omówienie poszczególnych artykułów ustawy o transporcie drogowym wraz z objaśnieniem najistotniejszych przepisów aktów wykonawczych, wydanych na podstawie upoważnień legislacyjnych określonych w komentowanej ustawie. Komentarz odwołuje się również do przepisów prawa wspólnotowego z zakresu przewozów drogowych oraz obszernie omawia orzecznictwo sądów administracyjnych, które powstało na przestrzeni ponad 7-letniej kontroli sądowej decyzji administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej, uprawnione do kontroli przewozu drogowego.

Opracowanie niniejsze kieruję przede wszystkim do pracowników organów kontrolnych i licencyjnych, a także podmiotów świadczących usługi z zakresu transportu drogowego i kierowców wykonujących przewozy drogowe w zakresie transportu drogowego. Książka może okazać się również pomocna w zdobywaniu niezbędnej wiedzy przez studentów kierunków z dziedziny transportu drogowego i osób przystępujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Przedmiot regulacji

Uchwalona przez Sejm RP III kadencji, na 118 posiedzeniu w dniu 6 września 2001 r., ustawa o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) zastąpiła dwie uprzednio obowiązujące ustawy:

1)

ustawę z dnia 2 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 106, poz. 677 z późn. zm.);

2)

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z późn. zm.).

Ustawa ta oceniana jest jako "kompleksowa regulacja", sięgająca swoim zakresem znacznie dalej niż uchylone nią wcześniejsze akty prawne. Ustawa o transporcie drogowym reguluje bowiem zagadnienia związane z dostępem do zawodu przewoźnika drogowego i dostępem do rynku, wdrażając tym samym do prawa polskiego część acquis communautaire. Przepisy ustawy o transporcie drogowym wypełniły lukę w prawie krajowym i w okresie przedakcesyjnym były oceniane jako realizacja założeń Polskiego Stanowiska...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX