Sagan Beata, Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 marca 2013 r.
Autor komentarza:

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zaliczana jest do kategorii tzw. specustaw, których celem, z założenia, jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających w znacznym stopniu na uproszczenie i przyspieszenie działalności związanej z przygotowaniem oraz realizacją inwestycji celu publicznego (szerzej M. Wolanin, Cel publiczny jako normatywne kryterium oddziaływania na stosunki cywilnoprawne w gospodarce nieruchomościami, cz. II, „Nieruchomości” 2009, nr 10).

Ustawodawca pierwotnie założył, że komentowana ustawa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2007 r. (art. 45 spec ustawy drogowej w brzmieniu opublikowanym w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721). Termin ten został zmieniony dwukrotnie:

1)

na podstawie art. 1 pkt 25 ustawy z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1601 ze zm.), który przesunął termin jej obowiązywania do 31 grudnia 2013 r.,

2)

na podstawie art. 1 pkt 19 ustawy z 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 958), zgodnie z którym ustawa obowiązuje do 31 grudnia 2020 r., przy czym jej przepisy będą stosowane do spraw wszczętych czasie jej obowiązywania.

Poza specustawą drogową jako przykłady aktów prawnych tego rodzaju można wskazać:

1)

ustawę z 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. Nr 42, poz. 340 ze zm.);

2)

ustawę z 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.);

3)

ustawę z 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 ze zm.);

4)

ustawę z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675 ze zm.);

5)

ustawę z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. Nr 143, poz. 963 ze zm.);

6)

ustawę z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. Nr 135, poz. 789 ze zm.);

7)

rozdział 2b ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) zatytułowany „Szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym”.

Pojęcie „specustawa” występuje w orzecznictwie, doktrynie oraz piśmiennictwie, nie ma go natomiast w polskim systemie źródeł prawa. Postanowienia specustaw modyfikują rozwiązania przyjęte w innych aktach rangi ustawowej. Modyfikacja polega na tym, że przepisy specustawy normują daną materię w sposób samoistny, wyłączają wprost zastosowanie innych przepisów lub całych ustaw. Ze swej natury specustawy są ustawami kompleksowymi, gdyż w jedynym akcie w sposób zbiorczy regulują materię wielu ustaw.

Komentowana ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nie stanowi rozwiązania systemowego, jest instrumentem służącym realizacji określonego celu, jakim jest uproszczenie oraz przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg krajowych. Zwiększenie sieci dróg publicznych stanowi szansę na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju, a także przezwyciężenie zastoju gospodarczego i obniżenia poziomu bezrobocia (Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, druk sejmowy nr 858, Sejm IV kadencji). Specustawa drogowa nie wyłącza jednak możliwości realizacji inwestycji drogowych w trybach podstawowych (wyrok WSA w Poznaniu z 22 marca 2011 r., IV SA/Po 1074/10, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/iv-sa-po-1074-10, dostęp 15 stycznia 2013 r.). Oznacza to, że inwestor może dokonać wyboru pomiędzy uproszczoną procedurą realizacji inwestycji drogowej a procedurą klasyczną.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Kielcach z 10 listopada 2010 r. (II SA/Ke 649/10, http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-sa-ke-649-10, dostęp 15 stycznia 2013 r.) wyjątkowy charakter ustawy wyrażony jest nie tylko w jej tytule, lecz wynika także z całości uregulowań, których intencją jest stworzenie prawnych instrumentów zapewniających sprawny przebieg inwestycji drogowych, a tym samym szybką modernizację i rozbudowę sieci dróg w kraju.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1. ust. 1 specustawy drogowej określa jej zakres przedmiotowy, wskazując, że ustala ona zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących dróg publicznych. Można uznać, że w pojęciu zasad i warunków służących przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych mieszczą się czynności i rozstrzygnięcia służące rozpoczęciu robót budowlanych, w których efekcie powstanie droga publiczna. Lektura ustawy pozwala stwierdzić, że uregulowane w niej zostały następujące procedury:

1)

ustalania lokalizacji dróg publicznych poprzez wyznaczanie linii rozgraniczających te drogi,

2)

zatwierdzania podziałów nieruchomości w celu wydzielenia ich części znajdujących się w liniach rozgraniczających drogi publiczne,

3)

zatwierdzania projektu budowlanego,

4)

wydania zezwolenia na wykonanie przebudowy dróg innych kategorii,

5)

wydania zezwolenia na wykonanie przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,

6)

przejmowania prawa własności nieruchomości pod drogi publiczne i określania odszkodowania za...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX