Pilich Mateusz, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. VI

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 września 2015 r.
Autor komentarza:

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, wyd. VI

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Oddaję do rąk Czytelników kolejne, szóste wydanie komentarza do ustawy o systemie oświaty. Sukces tej publikacji na rynku księgarskim stanowi dla mnie, jako autora, satysfakcję, ale jednocześnie nakłada na mnie ogromną odpowiedzialność. Komentowana ustawa jest nowelizowana wyjątkowo często, jednak nie każdą zmianę - uwzględniając szereg odesłań i korespondencji z innymi aktami normatywnymi - daje się pojąć i w przystępny sposób wytłumaczyć. Trudności nastręcza niekiedy ustalenie intencji towarzyszących uchwalaniu aktów zmieniających, co ma niebagatelne znaczenie z punktu widzenia wykładni omawianych niżej przepisów. Pozostaje mieć nadzieję, że mimo oczywistych braków, a niekiedy nawet zwykłych ludzkich błędów, książka jako całość spełni oczekiwania Czytelników.

W bieżącym wydaniu skomentowano wszystkie kluczowe nowelizacje do dnia 1 września 2015 r., w tym tzw. ustawę przedszkolną i rekrutacyjną. Skomplikowany i rozłożony w czasie proces przygotowania książki do publikacji zaważył na tym, że niektóre akty wykonawcze - niepromulgowane w Dzienniku Ustaw do chwili oddania książki do druku - mogły być uwzględnione jedynie jako projekty; tę okoliczność starałem się w miarę możliwości zasygnalizować Czytelnikom przy odpowiednich przepisach ustawy. Orzecznictwo i literatura zostały wybrane pod kątem przedstawienia najbardziej reprezentatywnych poglądów, które mają znaczenie dla zrozumienia omawianych treści.

Artykuły powoływane w tekście komentarza bez oznaczenia ustawy są artykułami ustawy o systemie oświaty.

Mateusz Pilich

Warszawa, wrzesień 2015 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Cele systemu oświaty

Cały przepis należy rozumieć jako zbiór postulatów i wytycznych, według których powinien być zorganizowany system oświaty w Polsce, a także standardów, jakie powinien spełniać; odnośnie do trudności z interpretacją terminu "system oświaty" - zob. teza 1 do art. 2. W istocie zatem należy rozumieć, że to nie system oświaty jako bliżej niesprecyzowany byt prawny, lecz organy państwa i j.s.t. powinny zapewnić taką organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, aby warunki prawne określone w tym i innych przepisach ustawy zostały wykonane.

Z art. 1, w związku z innymi przepisami ustawy, mogą wynikać konkretne zobowiązania państwa i samorządu terytorialnego wobec jednostek . Z komentowanego artykułu wynikają także pewne zasady ogólne, m.in. zasada powszechności kształcenia (pkt 1), pomocniczej funkcji wychowawczej szkoły wobec rodziny (pkt 2) czy też autonomii obywateli i ich organizacji w tworzeniu i prowadzeniu szkół i placówek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX