Różycki Karol, Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 6 kwietnia 2018 r.
Autor komentarza:

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Komentarz

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Uchwalona przez parlament ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest jednym z narzędzi pomagających w uszczelnieniu przepisów podatkowych, przede wszystkim o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, przed nielegalnymi działaniami w obszarze obrotu paliwami płynnymi (głównie obrót paliwem nieznanego pochodzenia, o niemonitorowanych parametrach jakości), alkoholem skażonym (odkażanym prostymi metodami środkami nienadającymi się do spożycia, w warunkach niespełniających żadnych norm higieny i oferowany do spożycia w sprzedaży detalicznej) oraz suszem tytoniowym (niepodlegającym żadnej kontroli ani niespełniającym żadnych norm). Pod uwagę wzięto też, że duża skala nielegalnych działań w tych obszarach zagraża uczciwej konkurencji.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu u.SENT, jej zadaniem jest „chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę za «wrażliwe», ułatwić walkę z «szarą strefą» oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu państwa podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów. Nie bez znaczenia dla krajowych producentów jest też ograniczenie napływu towarów z innych państw członkowskich, od których podmioty obowiązane nie uiszczają jakichkolwiek podatków, czy też przywóz alkoholu skażonego zwolnionego od akcyzy”.

Ustawodawca, zdając sobie sprawę, że wyspecjalizowane grupy przestępcze działające na rynkach towarów wrażliwych (paliwo, alkohol, papierosy) nie płacą należnych podatków i wyłudzając nienależne zwroty podatku, wykorzystują w tym procederze wyłącznie sfałszowane dokumenty i faktury, postanowił powiązać przepływ dokumentów z faktycznym przepływem towaru. To właśnie dzięki danym z rejestru SENT możliwe jest analizowanie schematów działań podmiotów biorących udział w przewozie towarów oraz łatwiejsze ujawnianie przewozów nieopodatkowanych towarów.

Ponieważ kontrola SENT jest jednym z narzędzi zwalczania szarej strefy, jest ona dostosowywana na bieżąco do obecnych i przewidywanych zagrożeń w tzw. „obszarach ryzyka”. Dla przykładu do końca 2018 r. można się spodziewać objęcia kontrolą SENT także przewozów koleją.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

Zakres spraw, jakie reguluje u.SENT, obejmuje:

zasady SENT - art. 2-20 u.SENT,

odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z przewozem towarów objętych SENT - art. 21-32 u.SENT, polegającą na nakładaniu kar pieniężnych oraz kar grzywny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX