Rzetecka-Gil Agnieszka, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Stan prawny: 24 października 2017 r.
Autor komentarza:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.[Rodzaje ubezpieczeń społecznych]

W obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. polskim systemie ubezpieczeń społecznych wyodrębniono cztery rodzaje ubezpieczeń. Zgodnie z art. 1 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016r. poz. 963 z późn. zm.) ubezpieczenia społeczne obejmują:

1)

ubezpieczenie emerytalne;

2)

ubezpieczenia rentowe;

3)

ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej ubezpieczeniem chorobowym;

4)

ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej ubezpieczeniem wypadkowym.

2.[Poprzednio obowiązująca ustawa]

Komentowana ustawa weszła w życie w dniu 1 września 1999 r., zastępując ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143 z późn. zm.). Obecna ustawa przejęła wiele rozwiązań swej poprzedniczki, tak więc aktualność zachował dorobek orzeczniczy i piśmiennictwa na tle "starej" ustawy.

3.[Ubezpieczenie chorobowe - zakres]

Ubezpieczenie chorobowe obejmuje swym działaniem ochronę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX