Ustawa o sporcie. Komentarz. - OpenLEX

Badura Marcin i in., Ustawa o sporcie. Komentarz.

Komentarze
Opublikowano: LEX 2011
Stan prawny: 1 września 2011 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o sporcie. Komentarz.

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Sport pełni znaczącą rolę w życiu społecznym i gospodarczym. Wzrasta ona stale w obliczu postępującego zjawiska komercjalizacji, mediatyzacji i profesjonalizacji działalności sportowej. Sport stanowi zarówno źródło emocji dla obserwatorów współzawodnictwa sportowego, sportowej rywalizacji, jak i źródło dochodów dla jego organizatorów, uczestników (sportowców) oraz podmiotów z nimi współpracujących. Doniosła rola sportu sprawia, że stał się on przedmiotem zainteresowania władz państwa, a także sferą reglamentowaną w określonym zakresie przez ustawodawcę.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie jest kolejnym przejawem zainteresowania ustawodawcy tą problematyką. Stanowi ona regulację kompleksową - łączącą w sobie elementy należące do sfery prawa prywatnego (cywilnego) i publicznego (administracyjnego, finansowego, karnego) i - z założenia - obejmującą całokształt problematyki prawnej sportu. Tego rodzaju materia ustawowa stanowi przedmiot zainteresowania stale rozwijającej się dyscypliny naukowej określanej jako prawo sportowe. Podstawowym elementem komentowanej ustawy jest przy tym określenie pozycji prawnej podmiotów prowadzących działalności sportową, w szczególności rozbudowane przepisy dotyczące polskich związków sportowych i nadzoru nad nimi, które obejmują prawie 1/3 (17 spośród 52) jej merytorycznych przepisów.

Komentarz do ustawy o sporcie odnosi się do nowej regulacji, obowiązującej od dnia 16 października 2010 r. Zastąpiła ona ustawę o kulturze fizycznej, która obowiązywała od 1996 r., oraz ustawę o sporcie kwalifikowanym, obowiązującą od 2005 r. Z tego względu analizę aktualnych unormowań kształtujących sytuację prawną klubów sportowych, związków sportowych, polskich związków sportowych oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, jak również kompetencje i zadania organów administracji rządowej oraz samorządowej związane ze sportem, poprzedza porównanie z przepisami obowiązującymi w poprzednim stanie prawnym. Nowa ustawa, posiadająca określone zalety, nie jest jednak wolna od wad czy też rozwiązań pozbawionych istotnej doniosłości prawnej, które także zostaną wskazane w treści niniejszej publikacji.

Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków - adwokatów, radców prawnych, sędziów zajmujący się problematyką sportową, w tym dotyczącą regulacji wewnętrznych podmiotów prowadzących działalności sportową, w szczególności polskich związków sportowych, związków sportowych i klubów sportowych, jak i do urzędników administracji rządowej oraz samorządowej zajmujących się współpracą z podmiotami działającymi w sporcie, a także działaczy polskich związków sportowych, związków sportowych i klubów sportowych, sportowców, wyspecjalizowanych agencji marketingu sportowego i agencji reklamowych. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna również dla studentów, zwłaszcza kierunków prawniczych i wychowania fizycznego, na których prowadzone są wykłady z prawa sportowego oraz organizacji kultury fizycznej, jak również kierunków administracyjnych, ekonomicznych, politologicznych czy zarządzania, dla których będzie stanowiła dodatkowe źródło wiedzy, swego rodzaju przewodnik po problematyce prawnej sportu w Polsce.

Komentarz stanowi opracowanie zbiorowe, ale nie wspólne, wobec czego każdy z autorów odpowiada indywidualnie za prezentowane poglądy, które zostały w maksymalnym stopniu ujednolicone. Uwagi do poszczególnych przepisów opracowali: Marcin Badura (art. 7-15, 37-40, 92-94), Hubert Basiński (art. 1-6, 46-52), Grzegorz Kałużny (art. 27-36, 41-45, 85-91) oraz dr Marcin Wojcieszak (art. 16-26, 82-84).

Autorzy opracowania są praktykami, posiadającymi unikatowe doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność sportową, w szczególności polskich związków sportowych, spółek zarządzających ligami zawodowymi, związków sportowych, klubów sportowych oraz agencji marketingu sportowego i pośrednictwa na rynku praw medialnych i reklamowych do widowisk sportowych.

Komentarz uwzględnia stan ustawodawstwa, literatury i orzecznictwa z dnia 1 września 2011 r.

Poznań, wrzesień 2011 r.

Autorzy

Autorzy fragmentu:
Art. 1Zakres zastosowania ustawy

1.Przedmiot regulacji

Ustawodawca w ramach komentowanego przepisu określa zakres regulacji ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.). W tym kontekście wydawałoby się, że w polu zainteresowania ustawodawcy pozostają wyłącznie zasady uprawiania oraz organizowania sportu w znaczeniu, w jakim zostało to przyjęte w art. 2 komentowanej ustawy. Zakres zastosowania u.s. został tymczasem opisany syntetycznie, ale zbyt wąsko, ponieważ nie obejmuje on chociażby zadań władzy publicznej w odniesieniu do wspierania sportu (zob. rozdział 6 u.s.). Zadania z tego zakresu nie mogą być przy tym identyfikowane ani z uprawianiem, ani też z organizowaniem sportu.

Ustawodawca na potrzeby nowej regulacji celowo rezygnuje z określenia sportu mianem "kwalifikowany" (zob. szerzej komentarz do art. 2u.s.). Rezygnacja jednakże z ograniczenia regulacji do sportu organizowanego przez lub z upoważnienia polskich związków sportowych nie ma większego praktycznego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX