Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 maja 2012 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Autorzy fragmentu:

Wstęp

Składamy na Państwa ręce pierwszy na rynku komentarz do ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Publikacja ta stanowi kompleksowe opracowanie wielu istotnych kwestii związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE), ich funkcjonowaniem, prowadzeniem w nich działalności gospodarczej oraz korzystaniem z przywilejów podatkowych.

Z punktu widzenia legislatora przez specjalną strefę ekonomiczną należy rozumieć wyodrębnioną, niezamieszkałą część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na której terenie może być prowadzona działalność gospodarcza na szczególnych zasadach. Celem, jaki przyświeca ustanawianiu SSE, jest przede wszystkim rozwój regionalny obszarów strefy, a także zmniejszenie bezrobocia. Realizowany jest on poprzez wspieranie inwestycji zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zatem z założenia SSE mają stanowić swoisty magnes przyciągający inwestorów. Tereny, na których mogą być one tworzone, nie zostały wybrane przypadkowo, ustawodawca bowiem przewiduje możliwość skorzystania z już istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury technicznej występujących na danym obszarze.

Natomiast magnesem mającym przyciągać przedsiębiorców do lokowania kapitału w SSE jest możliwość wykonywania działalności na szczególnych zasadach, z których najważniejszą korzyścią jest przywilej zwolnienia z podatku dochodowego.

Publikacja zawiera odniesienie do stanowiska doktryny oraz orzecznictwa - jak dotąd ubogiego, jeśli chodzi o prezentowaną tematykę. Powyższe sprawia, że jest ona skierowana nie tylko do prawników praktyków, teoretyków oraz studentów, ale także do wszystkich osób zainteresowanych prowadzeniem działalności na obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

Żywimy nadzieję, że lektura tej książki przyczyni się do wzrostu zainteresowania specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz zachęci do lokowania kapitału na ich obszarze.

Dominika Wetoszka

Maciej Rydlichowski

Autorzy fragmentu:
Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)
1.

Podstawą prawną istnienia w Polsce specjalnych stref ekonomicznych jest ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych z 20 października 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, powołujące do życia poszczególne strefy.

Definicja pojęcia „specjalna strefa ekonomiczna” znajduje się w art. 2 u.s.s.e. Jest to wyodrębnione przez ustawę, niezamieszkałe terytorium Polski, na którym może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach określonych w ustawie.

Podstawowym celem ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w tych częściach kraju, w których istnieją strefy. Prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej wiąże się z jednej strony z obowiązkiem posiadania określonego prawem zezwolenia; z drugiej natomiast pozwala na korzystanie z wielu przywilejów niedostępnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza wydzielonym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?