Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Szewc Andrzej, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LEX 2012
Stan prawny: 31 lipca 2012 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA DO III WYDANIA

Drugie wydanie niniejszego komentarza ukazało się 4 lata temu. W tym czasie ustawa o samorządzie gminnym podlegała dalszym zmianom. Znacznie wzrosła również liczba publikacji oraz orzeczeń sądowych i administracyjnych poświęconych tej problematyce. Część uwag i objaśnień zdezaktualizowała się. W niektórych kwestiach autorzy zmienili poglądy. Zmienił się też stan prawny będący jurydycznym otoczeniem prawa samorządowego. Na dodatek zapowiadane są dalsze zmiany. To zasadnicze powody, dla których uznaliśmy, że komentarz wymaga zmian - przede wszystkim uzupełnień i aktualizacji. Dotyczy to także powoływanej literatury oraz orzecznictwa.

Zgodziliśmy się też z Wydawcą, że przy obecnej łatwości dostępu do orzecznictwa nie ma potrzeby zamieszczania tutaj tez wyroków, postanowień i rozstrzygnięć nadzorczych. Stąd w tym wydaniu ta partia komentarza została usunięta.

Za daleko idącą pomoc techniczną w pracy nad przygotowaniem tego wydania autorzy serdecznie dziękują Pani mgr Urszuli Więckowskiej.

Andrzej Szewc

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA DO IV WYDANIA

Szybkie i daleko idące zmiany legislacyjne sprawiły, że zaledwie 2 lata po opublikowaniu III wydania komentarza zaszła potrzeba kolejnej jego edycji. W tym wydaniu głównie zaktualizowaliśmy stan prawny, zarówno samej ustawy ustrojowej, która od dnia 1 stycznia 2010 r. została poważnie znowelizowana, jak i aktów prawnych powoływanych w komentarzu. Wzbogaciliśmy też cytowane orzecznictwo sądowe oraz nadzorcze i poszerzyliśmy odwołania do piśmiennictwa. W pewnym, choć raczej niewielkim, stopniu zweryfikowaliśmy też niektóre nasze wcześniejsze poglądy.

Andrzej Szewc

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

W rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy gminą jest twór prawny złożony z dwóch elementów:

1)

wspólnoty samorządowej oraz

2)

odpowiedniego terytorium.

Wspólnota samorządowa stanowi substrat ludzki, a terytorium - substrat rzeczowy gminy.

W podobny sposób zbudowane zostały normatywne określenia pozostałych jednostek samorządu terytorialnego: powiatu (zob. art. 1 ust. 2 u.s.p.) i województwa (art. 1 ust. 2 u.s.w.) . Odpowiada to europejskim standardom samorządu terytorialnego, w szczególności pojęciu społeczności lokalnych, którym posługuje się EKSL.

2.

Powyższa definicja gminy ma charakter techniczny - precyzuje znaczenie tego pojęcia na potrzeby wykładni i stosowania przepisów ustawy o samorządzie gminnym (jakkolwiek jest przyjmowana także przy wykładni tego pojęcia w przepisach innych ustaw). Nie wyklucza istnienia innych definicji gminy, zarówno normatywnych, jak i doktrynalnych. Te ostatnie są liczne. Przeważnie określa się w nich gminę jako korporację terytorialną, tj. prawnie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX