Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I - OpenLEX

Borówka Katarzyna (red.), Szlachetko Jakub H. (red.), Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I

Komentarze
Opublikowano: Inst.Metrop. 2017
Stan prawny: 5 października 2017 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Przekazujemy w Państwa ręce książkę pt.: „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. Tom I". Publikacja stanowi efekt wielomiesięcznej pracy grupy roboczej powołanej przy Instytucie Metropolitalnym, w której skład weszli naukowcy, eksperci, urzędnicy i samorządowcy zajmujący się - tak teoretycznie, jak i praktycznie - problematyką rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Udział w tym interdyscyplinarnym projekcie wzięli, wymieniając w kolejności alfabetycznej: Adam Bochentyn, Katarzyna Borówka, Jan Frankowski, Maja Grabkowska, Anna Łoziak, Michał Miłosz, Paweł Orłowski, Łukasz Pancewicz, Rajmund Ryś, Iwona Sagan, Izabela Siłkowska, Jakub H. Szlachetko i Damian Zelewski. Biogramy redaktorów oraz autorów niniejszego komentarza znajdują się na końcu książki.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w świetle przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji stanowi fakultatywne zadanie własne gminy. Oznacza to, że nie wszystkie gminy muszą uczynić użytek z instrumentów prawnych i finansowych unormowanych we wskazanym akcie. Jednakże problemy związane z obszarami zdegradowanymi, które stanowią bariery rozwojowe dla gmin, w tym lokalnych społeczności, gospodarek i przestrzeni, skłaniają wspólnoty samorządowe do korzystania z dobrodziejstwa ustawy o rewitalizacji. I tym gminom, lokalnym społecznościom, organizacjom społecznym, ruchom miejskim, liderom i aktywistom dedykujemy niniejszą książkę. Wyrażamy nadzieję, że okaże się ona przydatnym źródłem wiedzy dotyczącym problematyki rewitalizacji.

Celem komentarza jest wyjaśnienie przepisów ustawy o rewitalizacji, a także wskazanie zgodnych z ustawą i z zasadami zdroworozsądkowego myślenia sposobów jej stosowania i „praktykowania". Wszystkie zasady, instytucje oraz procedury zostały w nim szczegółowo przeanalizowane i scharakteryzowane, a dodatkowo opatrzone stosownymi źródłami (literaturą, źródłami prawa, orzeczeniami). Dla ułatwienia lektury komentarz podzielono na 2 tomy (tom I składa się z 4 rozdziałów, zaś tom II z 3 rozdziałów). W każdym rozdziale wyodrębniono komentarze do poszczególnych przepisów, zaś - dodatkowo - komentarzom do przepisów nadano „wewnętrzną" strukturę redakcyjną, dzięki której wyeksponowano najważniejsze zagadnienia. W związku z powyższym każdy komentarz stanowi zamkniętą całość, „mini-opracowanie", które można czytać zarówno samodzielnie, jak i w szerszym kontekście.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo w książce odpowiedzi na postawione pytania.

Wszystkim życzymy miłej lektury!

w imieniu Autorów

dr Jakub H. Szlachetko

radca prawny Katarzyna Borówka

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Wprowadzenie

Przez wiele lat środowiska pozarządowe i eksperckie domagały się od władzy publicznej ustanowienia prawnych podstaw rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W końcu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił stosowny akt normatywny - ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Komentowana ustawa określa prawne podstawy i formy rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Rewitalizacja, w świetle art. 3 ust. 1 u.r., stanowi zadanie własne gminy. Jest to zadanie o charakterze fakultatywnym. Wynika z tego, że nie każda gmina musi z ustawy o rewitalizacji korzystać i przeprowadzać trudne (gdyż kosztochłonne, czasochłonne i konfliktogenne) procesy na swoim obszarze. Jedynie gminy, które zdiagnozują potrzebę rewitalizacji (zidentyfikują stan kryzysowy spowodowany określonym w ustawie zjawiskiem), i wykażą wolę podjęcia działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych, skorzystają z narzędzi uregulowanych w ustawie.

Zgodnie z definicją legalną przewidzianą w art. 2 ust. 1u.r.:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?