Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Stan prawny: 17 marca 2017 r.
Autor komentarza:

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)
1.[Zakres przedmiotowy ustawy]

W art. 1 określono zakres przedmiotowy (a zarazem cel) ustanowienia komentowanej ustawy. Jej przedmiotem jest zapobieganie oraz zwalczenie praktyk nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych. Zarówno przewaga kontraktowa, jak i jej nieuczciwe wykorzystywanie zostały w ustawie określone, co wszak nie oznacza braku problemów interpretacyjnych w jej stosowaniu (zob. art. 7 oraz komentarz do tego przepisu). Instrumentami prawnymi, w drodze których ustawodawca zamierza realizować cel ustawy, są: po pierwsze, ustanowienie ex lege zakazu praktyk, które stanowią przejaw nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej (art. 6), po drugie, powierzenie organowi administracji publicznej egzekwowania (z urzędu) przypadków naruszenia tego zakazu; organem tym jest Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zob. art. 8 i 9). W wymiarze instytucjonalnym komentowana ustawa ma charakter publicznoprawny. Taki charakter ma także na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?