Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz - OpenLEX

Blicharz Jolanta (red.), Glumińska-Pawlic Jadwiga (red.), Zacharko Lidia (red.), Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 26 lutego 2019 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Z dniem 1.04.2016 r. weszła w życie ustawa z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określająca warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania świadczenia. Celem Komentarza jest stworzenie wyczerpującego opracowania poświęconego świadczeniu wychowawczemu, stanowiącemu nowe świadczenie z zakresu polityki rodzinnej państwa.

W komentarzu zebrano wszystkie dotychczasowe wypowiedzi doktryny i orzecznictwa dotyczące tej problematyki. Ze względu na fakt, iż komentarz adresowany jest nie tylko dla prawników, niezbędne okazało się bardziej szczegółowe omówienie niektórych instytucji prawnych, związanych z komentowaną ustawą, a także zasad wykładni prawa, ułatwiających zrozumienie interpretacji poszczególnych przepisów.

Nadanie Komentarzowi struktury opracowania zespołowego sprzyjało bardziej wszechstronnemu przedstawieniu analizy poszczególnych przepisów prawnych. Biorąc pod uwagę to, że Komentarz adresowany jest w pierwszej kolejności do praktyków, jego zamierzeniem jest połączenie doświadczeń praktycznych poszczególnych autorów ze stanem polskiej doktryny prawa. Tym samym stanowi on dobre narzędzie do rozwiązywania problemów, jakie napotykają podmioty stosujące przepisy komentowanej ustawy.

Komentarz stanowić będzie istotną pomoc zarówno dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze, jak i organom i pracownikom administracji publicznej oraz studentom i doktorantom studiów prawniczych i administracyjnych.

Redaktorzy Komentarza składają wszystkim Autorom tekstów serdeczne podziękowanie za wyrażenie zgody na ich opublikowanie w niniejszym opracowaniu.

Redaktorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)
Art. 1 ust. 1art(1)ust(1)Zakres regulacji ustawowej

W komentowanym art. 1 określono zakres regulacji ustawowej. Zgodnie z treścią artykułu ustawa normuje warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Szczegółowe regulacje uzupełniające materię ustawową, przede wszystkim dotyczące sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego określono w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego .

Na gruncie analizowanej ustawy ustawodawca jako zasadę przyjął, że prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje obywatelom polskim (art. 1 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy), a także pewnej kategorii cudzoziemców, którzy do tego świadczenia mają prawo (art. 1 ust....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX