Czebotar Łukasz i in., Ustawa o Policji. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 lutego 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o Policji. Komentarz

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Prezentowany komentarz uwzględnia wielokrotne zmiany dokonane w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355), w tym jej nowelizację przeprowadzoną ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1199).

Pomimo rozlicznych nowelizacji ustawa o Policji wciąż nie jest jednak wolna od ustawodawczych niekonsekwencji, luk regulacyjnych, niejasności czy też braku spójności legislacyjnej. Tymczasem przepisy prawa regulujące działalność Policji powinny być na tyle klarowne i precyzyjne, aby nie rodziły problemów interpretacyjnych - przede wszystkim po stronie jej adresata i tym samym służyły prawidłowej realizacji jego ustawowych zadań.

Ambicją autorów niniejszego opracowania jest przybliżenie w przejrzysty sposób instytucji prawnych mających istotne znaczenie w wymiarze praktycznego stosowania komentowanych przepisów i z tego też względu jest ono adresowane w szczególności do funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Autorzy wyrażają jednakże nadzieję, iż niniejszy komentarz znajdzie zainteresowanie również wśród szerszego grona odbiorców.

Analizą objęto przepisy ustawy o Policji pod kątem ich kompletności, spójności, a niekiedy również praktycznego zastosowania. Komentarz zawiera też uporządkowaną prezentację wszystkich aktów wykonawczych do ustawy o Policji oraz stanowisko judykatury, w tym również w odniesieniu do zagadnień rodzących praktyczne trudności, z uwzględnieniem najważniejszych tez orzeczniczych Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i administracyjnych. W niektórych przypadkach, gdy ta sama teza orzeczenia dotyczyła w równym stopniu zagadnień uregulowanych przepisami zawartymi w różnych artykułach, może wystąpić kilkakrotne jej komentowanie, jednakże z uwzględnieniem wieloaspektowości danego orzeczenia. Ponadto wykorzystano dorobek nielicznych niestety przedstawicieli doktryny wypowiadających się w poszczególnych, objętych przedmiotem niniejszego opracowania kwestiach.

Komentarz stanowi opracowanie zbiorowe, przygotowane przez autorów reprezentujących różne środowiska zawodowe, albowiem intencją niniejszego przedsięwzięcia wydawniczego było wykorzystanie doświadczeń płynących zarówno z praktyki sądowej, policyjnej, jak i naukowo-dydaktycznej.

Autorzy liczą na życzliwość i wyrozumiałość ze strony tych wszystkich, którzy korzystając z niniejszego opracowania, dostrzegą w nim usterki, których z pewnością nie udało się uniknąć, i pozostaną wdzięczni za wszelkie konstruktywne w tym zakresie uwagi.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Istota funkcjonowania Policji; podstawowe zadania Policji]

1.

Ustawodawca w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 355) wprowadził definicję oraz podstawowe zadania Policji w Polsce. Zgodnie z nim Policją jest formacja uzbrojona i umundurowana, która jest nakierowana na służbę społeczeństwu i ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warto zaznaczyć jednocześnie, że w obowiązującej poprzednio ustawie z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181 z późn. zm.) nie zawarto podobnej definicji Milicji Obywatelskiej oraz nie określono w sposób jednoznaczny celu jej funkcjonowania.

2.

Policja stanowi formację uzbrojoną, która nie wchodzi w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku ze wskazanym charakterem, funkcjonariusze Policji wyposażeni zostają w odpowiednie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX