Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 19 maja 2024 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Ostatnie lata przyniosły podatnikom sporo zmian w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Przede wszystkim z tego powodu powstała potrzeba zaktualizowania poprzedniej wersji komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług. Od dłuższego czasu ustawodawca podejmuje działania zmierzające do zmniejszenia problemu związanego z wyłudzaniem VAT, proponując zaostrzenie przepisów karnych, karnoskarbowych, a przede wszystkim zmieniając regulacje VAT. Dlatego też najważniejsze zmiany obowiązujące od 1.01.2017 r. miały docelowo ułatwić walkę z oszustami. Takie rozwiązania przewiduje m.in. ustawa z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Na jej podstawie po kilku latach przywrócono tzw. sankcję VAT, tj. dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT stanowiące od 20% do 100% zaniżenia zobowiązania podatkowego/zawyżenia zwrotu VAT. Wprowadzono także inne ważne regulacje, w tym:

przepisy modyfikujące sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych,

zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT poprzez rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (warto przy tym zwrócić uwagę zwłaszcza na szeroki katalog usług budowlanych, identyfikowanych po właściwych kodach PKWiU, które zostały objęte mechanizmem reverse charge), a następnie zastąpienie przepisów o mechanizmie odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym przepisami dotyczącymi podzielonej płatności (ang. split payment),

zmiany w zakresie obligatoryjnego wykreślania z rejestru podatników VAT,

zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów tzw. wrażliwych.

Omawiając zmiany w przepisach ustawy o VAT, nie można pominąć samego klimatu, jaki towarzyszy tym nowelizacjom. Należy tu wspomnieć np. o uchwalonej na 35. posiedzeniu Sejmu RP 10.02.2017 r. ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw , która generalnie przewiduje zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane z posługiwaniem się nierzetelną fakturą oraz wyłudzaniem podatku VAT.

Autor starał się zwrócić szczególną uwagę Czytelnika na zagadnienia wątpliwe, rozstrzygane przez organy administracji skarbowej, sądy administracyjne oraz międzynarodowe trybunały, których orzeczenia – z uwagi na zobowiązania naszego kraju – mają wpływ na sprawy rozstrzygane w Polsce. W książce znajdują się liczne odwołania do interpretacji indywidualnych oraz interpretacji ogólnych, które stanowią pewnego rodzaju wskazówkę, jakie stanowisko w danej kwestii zajmą prawdopodobnie organy podatkowe. Liczne rozstrzygnięcia sądowe przywoływane w niniejszej książce zwracają uwagę na niektóre problemy, jakie z wykładnią przepisów mają podatnicy. Pokazują także, jak zmienia się podejście samych sądów do pewnych tematów natury podatkowoprawnej.

W przypadku braku lub niekompletnego omówienia poszczególnych problemów albo zajmowania odrębnego stanowiska od zawartego w niniejszym komentarzu autor będzie wdzięczny za przekazanie uwag na adres mailowy: j-matarewicz@wp.pl.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Ogólna charakterystyka podatku

Podatek od towarów i usług (VAT, ang. Value Added Tax – podatek od wartości dodanej) jest podatkiem pośrednim, płaconym od obrotu, obciążającym w ostatecznym rachunku finalnego konsumenta. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego organu podatkowego podatek. Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę między podatkiem VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a podatkiem VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

Twórcą koncepcji podatku od wartości dodanej jest francuski ekonomista Maurice Lauré, który opracował i wprowadził go po raz pierwszy we Francji w 1954 r. Jednak pierwsze, teoretyczne koncepcje tego podatku zostały stworzone przez niemieckiego przedsiębiorcę Carla Friedricha von Siemensa, który w swoich pracach z 1920 r. wyłożył jego ideę.

Pierwotna konstrukcja podatku od wartości dodanej polegała na określeniu przez podatnika w każdej fazie obrotu wartości dodanej stanowiącej różnicę między wartością obrotu dokonanego przez tego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX