Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz - OpenLEX

Matarewicz Jacek, Piątkowska-Chmiel Anna, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 1 października 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Niniejsza publikacja jest kompleksowym komentarzem do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) napisanym przez praktyków prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność oraz problemowe ujęcie poruszanych tematów. W publikacji uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany legislacyjne, zarówno te, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., 1 kwietnia 2013 r., 1 października 2013 r., jak i te, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2014 r.

Autorzy starali się skoncentrować na tym, czego zazwyczaj brakuje w tego rodzaju publikacjach, tj. na rozstrzygnięciu kwestii wątpliwych, których wykładnia gramatyczna (literalna) często nie daje odpowiedzi, jak powinien postąpić podatnik, aby jego działanie było zgodne z tendencją interpretacyjną i orzeczniczą. Dlatego też opracowanie nie jest biernym odzwierciedleniem treści przepisów, ale odniesieniem się do problemów, z którymi autorzy mierzą się w swojej pracy zawodowej. W Komentarzu podano wiele praktycznych przykładów, a także uwzględniono wyroki i interpretacje podatkowe.

W odniesieniu do zmian legislacyjnych, które weszły w życie 1 stycznia 2013 r., Czytelnik znajdzie zarówno komentarz do zmian w przepisach ustawowych (np. nowe przepisy dotyczące „małych” podatników czy zmiany w stosowaniu tzw. ulgi na złe długi), jak i w przepisach wykonawczych (np. nowe przepisy dotyczące fakturowania czy kas rejestrujących).

W przypadku zmian, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., praktyka interpretacyjna i orzecznicza siłą rzeczy jeszcze się nie ukształtowała. W takich przypadkach autorzy, opierając się na wykładni autentycznej (tj. m.in. na uzasadnieniach do ustaw wprowadzających przedmiotowe przepisy w życie, a także na stanowisku Ministerstwa Finansów), zaproponowali rozwiązania możliwie bezpieczne dla podatników. Szczególną uwagę należy zwrócić przede wszystkim na nowe zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych oraz na zmiany w przepisach dotyczących podatników i płatników, stawek oraz zwolnień podatkowych.

Komentarz uwzględnia również zmiany, które weszły (oraz wejdą) w życie na mocy ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1027), tj. zapowiadane od dłuższego czasu regulacje w zakresie przeciwdziałania nadużyciom w podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Zmiany w tym zakresie dotyczą niektórych wyrobów stalowych, paliw, złota oraz niektórych odpadów. Nowe regulacje obejmują trzy obszary: rozszerzenie katalogu towarów objętego odwróconym obciążeniem, wyłączenie w niektórych przypadkach możliwości kwartalnych rozliczeń oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej.

Zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. zostały omówione w sposób możliwie najbardziej przystępny, chociaż istnieje duże prawdopodobieństwo, że dość długie vacatio legis w stosunku do tych przepisów pozwoli na wypracowanie pewnej linii interpretacyjnej jeszcze przed dniem ich wejścia w życie. Przepisy zawierające te zmiany zostały zaznaczone mniejszą czcionką.

Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja spełni oczekiwania Czytelników i okaże się pomocna w rozwiązaniu licznych problemów interpretacyjnych powstających na gruncie komentowanej ustawy.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Podatek od towarów i usług - ogólna charakterystyka

1.

Podatek od towarów i usług (VAT, ang. Value Added Tax - podatek od wartości dodanej) jest podatkiem pośrednim, płaconym od obrotu, obciążającym w ostatecznym rachunku finalnego konsumenta. Podatnik sam oblicza i wpłaca do właściwego urzędu skarbowego podatek. Podatek VAT stanowi, co do zasady, różnicę między podatkiem VAT uzyskanym ze sprzedaży towarów klientom (podatek należny) a podatkiem VAT zapłaconym przy zakupie towarów (podatek naliczony).

Twórcą koncepcji podatku od wartości dodanej jest francuski ekonomista Maurice Lauré, który opracował i wprowadził go po raz pierwszy we Francji w 1954 r. Jednak pierwsze, teoretyczne koncepcje tego podatku zostały stworzone przez niemieckiego przedsiębiorcę Carla Friedricha von Simensa, który w swoich pracach z 1920 r. wyłożył jego ideę.

Pierwotna konstrukcja podatku od wartości dodanej polegała na określeniu przez podatnika w każdej fazie obrotu wartości dodanej stanowiącej różnicę...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX