Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz - OpenLEX

Borszowski Paweł i in., Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 10 listopada 2017 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres opodatkowania

1.Istota podatku od spadków i darowizn

1.

Przepis art. 1 ust. 1 u.p.s.d. jednoznacznie wskazuje istotę i charakter prawny podatku od spadków i darowizn. Podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy bądź praw majątkowych z określonych tytułów. Oznacza to więc podatek od nabycia majątku w postaci własności określonych rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. wyjątki w komentarzu do art. 2 u.p.s.d.) lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zatem podatek majątkowy, tj. od nabycia określonych składników rzeczowych majątku bądź składników „przedstawiających się” w formie praw majątkowych. Istotę podatku od spadków i darowizn podkreślono m.in. w wyroku WSA w Gliwicach z 6.12.2010 r. , przyjmując, iż „1. Podatek od spadków i darowizn należy do typowych podatków majątkowych, wymierzanych od przyrostu substancji majątkowej, nabytej w sposób nieodpłatny. W związku z tym prawidłowość jego ustalenia zależna jest w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX