Koperkiewicz-Mordel Katarzyna, Nykiel Włodzimierz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2006
Stan prawny: 1 kwietnia 2006 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Komentowany podatek obciąża wyłącznie osoby fizyczne. Osobą fizyczną jest każdy człowiek i tylko człowiek. Każdy człowiek ma zdolność prawną, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków, która jest w zasadzie równa i nieograniczona. Okres zdolności prawnej pokrywa się z okresem życia człowieka. Pojęcie osoby fizycznej oraz podział na osoby fizyczne i prawne wywodzi się z prawa cywilnego (art. 8-43 k.c.). We współczesnych systemach podatkowych z reguły występują odrębne konstrukcje podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Wobec braku w przepisach komentowanej ustawy jakichkolwiek ograniczeń w tym zakresie przyjąć należy, iż - zgodnie z zasadą powszechności podmiotowej - podmiotem praw i obowiązków w zakresie opodatkowania dochodów, uzyskiwanych na obszarze jej obowiązywania, mogą być zarówno osoby pełnoletnie, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, jak i małoletni (por. też komentarz do art. 7).

Zasadę powszechności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX