Laszczyk Dariusz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 15 marca 2014 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Podatek dochodowy od osób fizycznych - ze względu na zakres podmiotowy jego stosowania oraz wysokość wpływów do budżetu państwa - stanowi najistotniejszą część systemu podatkowego w Polsce.

Mimo takiego znaczenia podatku dochodowego od osób fizycznych znajomość przez podatników ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz świadomość znajdujących się tam regulacji - pozostaje nadal na niewystarczającym poziomie. Przyczyną takiego stanu jest mała stabilność systemu podatkowego w Polsce, spowodowana w szczególności zbyt pośpiesznie wprowadzanymi zmianami, które są jedynie zmianami doraźnymi, często stojącymi w sprzeczności z regulacjami znajdującymi się w innych aktach prawnych. Wszystkie te okoliczności sprawiają trudności w stosowaniu prawa podatkowego nie tylko samym podatnikom, ale również urzędom podatkowym.

Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżenie, w sposób najbardziej ogólny, najistotniejszych regulacji i zasad mających swe źródło w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma on być pierwszym krokiem i zarazem wstępem do zgłębiania przez podatników wiedzy dotyczącej poszczególnych przepisów ustawy.

W bibliografii wskazano zbiór opracowań, które stanowią znakomitą pomoc przy głębszej i poszerzonej analizie konkretnych instytucji i uregulowań znajdujących się w komentowanej ustawie, które to opracowania okazały się również niezwykle pomocne przy pisaniu niniejszego komentarza.

Ponadto istotnym elementem niniejszego opracowania jest najnowsze, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, w których to orzeczeniach poruszono praktyczne problemy przy stosowaniu przez podatników przepisów ustawy, wyjaśniając je w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla przeciętnego podatnika.

Drugie wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2012 r., poz. 362 ze zm.), ustawą z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), ustawą z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529), ustawą z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), ustawą z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1278), ustawą z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304 ze zm.), ustawą z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888). Wprowadzone zmiany, oprócz zmian typowo redakcyjnych, obejmują w szczególności zmiany w zakresie opodatkowania umów leasingu, zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów z praw własności przemysłowej oraz z praw autorskich i pokrewnych, ulgi na Internet i ulgi na dzieci oraz wprowadzają zwolnienie od opodatkowania kwot przeznaczonych na zakup mieszkania na podstawie programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Ponadto w drugim wydaniu komentarza uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 10 października 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1448 ze zm.) zmieniające z 22 czerwca 2013 r. art. 5a pkt 19a lit. e u.p.d.o.f. oraz art. 5d ust. 2 u.p.d.o.f. oraz najobszerniejszą nowelizację ustawy wprowadzoną ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387), które to zmiany weszły w życie 1 stycznia 2014 r. Uwzględniono również zmiany, które mają zostać wprowadzone ustawą z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2095), której tekst, na etapie aktualizacji komentarza, został przekazany Prezydentowi RP do podpisu.

Wydanie drugie komentarza odzwierciedla stan prawny na dzień 15 marca 2014 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

ŹRÓDŁA PRAWA O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) stanowi podstawowe źródło przepisów regulujących materię podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy jednak mieć na uwadze, że przepisy odnoszące się w sposób bezpośredni lub pośredni do podatku dochodowego od osób fizycznych znajdują się również w takich aktach powszechnie obowiązującego prawa - a więc prawa, które w sposób bezpośredni odnosi się do podatników - jak: Konstytucja RP, umowy międzynarodowe, ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

Największe znaczenie wśród wyżej wymienionych aktów prawa, szczególnie w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma ustawa - Ordynacja podatkowa, która określa zasady postępowania podatkowego.

Ponadto warto mieć na uwadze to, iż materię...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX