Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autor komentarza:

Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Niniejsza publikacja jest kompleksowym komentarzem do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.), napisanym przez praktyka zajmującego się na co dzień świadczeniem doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów m.in. z branż: energetycznej (paliwa, wyroby gazowe, wyroby węglowe), energii elektrycznej, tytoniowej, alkoholowej oraz motoryzacyjnej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zarówno drobnych przedsiębiorców (np. sprowadzających samochody osobowe do Polski, prowadzących hurtownie alkoholowe lub sprzedających węgiel), jak i największych w Polsce spółek (np. zajmujących się obrotem energią elektryczną lub jej dystrybucją albo produkujących paliwa).

Publikacja zawiera wiele odniesień do problemów, z którymi borykają się osoby zawodowo rozliczające akcyzę w przedsiębiorstwach i z których istnienia często nie zdają sobie sprawy ci, których wiedza o akcyzie ogranicza się jedynie do lektury przepisów. Z tego też powodu znajdują się w niej liczne przykłady orzeczeń sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, interpretacji urzędowych oraz odpowiedzi na interpelacje poselskie. Miejscami autor posłużył się własnymi przykładami, co powinno ułatwić zrozumienie problematyki.

Komentarz do poszczególnych artykułów ustawy jest uzupełniony licznymi odwołaniami do aktów wykonawczych, bez których omówienie przepisów ustawowych byłoby niezupełne. Autor zwrócił również uwagę na kwestie wątpliwe, co do których stanowisko organów podatkowych nie zawsze jest spójne.

Szczególny nacisk położono na przybliżenie najnowszych zmian do ustawy, a także aktów wykonawczych wprowadzanych sukcesywnie w trakcie 2019 r. W stosunku do poprzedniej wersji komentarza uwzględniono m.in. zmiany, zgodnie z którymi:

1)

od dnia 1 stycznia 2019 r. zmodyfikowano przepisy dotyczące warunków zwolnień ze względu na przeznaczenie (art. 32 u.p.a.) (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 2018 r. poz. 1697);

2)

od dnia 1 września 2019 r. zmieniono zasady dokumentowania i rozliczania akcyzy od olejów opałowych, z zastrzeżeniem, że większość regulacji w zakresie akcyzy wejdzie w życie od dnia 1 kwietnia 2020 r. (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1556);

3)

od dnia 1 listopada 2019 r. wprowadzono przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach, na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710, a także doprecyzowana zasady przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a. (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1520);

4)

od dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy dotyczące obniżenia akcyzy na niektóre samochody osobowe o napędzie hybrydowym lub elektrycznym (ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2019 r. poz. 2116);

5)

od dnia 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy podwyższające akcyzę na wyroby alkoholowe i tytoniowe (ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, Dz.U. z 2019 r. poz. 2523);

6)

do dnia 31 stycznia 2021 r. odroczono w czasie przepisy dotyczące dokumentowania przemieszczania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką 0 zł ze względu na przeznaczenie i zwolnionych ze względu na przeznaczenie (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 2018 r. poz. 1697; ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 2018 r. poz. 2511; ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne, Dz.U. z 2019 r. poz. 2496).

7)

zapadały interesujące orzeczenia oraz wydawane były interpretacje urzędowe istotnie wpływające na praktykę stosowania przepisów akcyzowych w Polsce;

8)

wydano nowe lub zmieniono rozporządzenia wykonawcze do ustawy, w tym zmodyfikowano niektóre zwolnienia akcyzowe.

Autor ma nadzieję, że Czytelnicy znajdą w książce odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania (bądź chociaż część z nich) związane z wykładnią przepisów ustawy akcyzowej. W przypadku braku omówienia bądź niekompletnego omówienia poszczególnych problemów w tej publikacji autor będzie wdzięczny za przekazanie uwag i pytań na adres mailowy: j-matarewicz@wp.pl. Państwa uwagi na pewno zostaną uwzględnione w ewentualnym kolejnym wydaniu komentarza.

Jacek Matarewicz

Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Artykuł 1 u.p.a. jest potwierdzeniem, że najistotniejsze zagadnienia związane z opodatkowaniem akcyzą uregulowane są w akcie prawnym o randze ustawy, co z kolei jest zgodne z art. 217Konstytucji RP, w myśl którego nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. To właśnie komentowana ustawa reguluje najważniejsze kwestie związane z akcyzą, w tym określa reguły opodatkowania określonych wyrobów (wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych), wskazuje podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy (podatników akcyzy), charakteryzuje przedmiot opodatkowania oraz wysokość podatku (określa jego stawki). Ponadto ustawa określa warunki zwolnienia danych towarów z podatku. Jednocześnie to właśnie z ustawy wynika, jak zorganizowany jest w Polsce obrót wyrobami akcyzowymi, jakie trzeba...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX