Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2021
Stan prawny: 30 września 2021 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Wstęp do I i II wydania

Przystępując do sporządzenia komentarza do ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Redaktorzy Naukowi – prof. Marek Wierzbowski i sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz – oraz Autorzy komentarza – pracownicy naukowi o najwyższych kwalifikacjach, sędziowie sądów administracyjnych NSA i WSA, wykładowcy uniwersyteccy, wybitni specjaliści i prawnicy praktycy – zdecydowali się podjąć opracowania tego dzieła ze świadomością, iż na rynku wydawniczym funkcjonuje już kilka pozycji poruszających tę tematykę. Praktyka zawodowa członków zespołu, a zwłaszcza nabyte doświadczenia, w sposób jednoznaczny wskazują bowiem na to, że zarówno pracownicy administracji publicznej, jak i prywatni inwestorzy, a także obsługujące te podmioty kancelarie prawne mają poważne problemy z odnalezieniem w dostępnych publikacjach wyczerpujących odpowiedzi na kluczowe problemy związane ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy.

Celem Autorów poszczególnych części komentarza było przede wszystkim zaprezentowanie odbiorcom racjonalnie i logicznie skonstruowanego opracowania, które obejmuje takie aspekty zagadnień, które znajdują się w obszarze zainteresowań Czytelników. Niezwykle istotne dla przedstawicieli nauki, którzy zaangażowali się w pracę nad niniejszym komentarzem, było omówienie poglądów doktryny i orzecznictwa od historycznych, najczęściej cytowanych, po te najnowsze – oceniane przez Autorów jako szczególnie nowatorskie, istotne w swoim wydźwięku i mogące wiele wnieść dla ukierunkowania linii orzeczniczej sądów administracyjnych na kolejne lata. Przedstawione w komentarzu założenia teoretyczne uzupełniają wyjaśnienia problemowych kwestii, które – jak wynika z dzielących się swoimi doświadczeniami na łamach komentarza prawników – często pojawiają się w toku stosowania komentowanej ustawy w praktyce. To swoiste kompendium wiedzy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w założeniu Autorów ma być najbardziej kompletnym z dostępnych w obecnej chwili na rynku wydawniczym dzieł o tej tematyce.

O tym, czy Autorzy sprostali postawionym sobie zadaniom, zadecydują Czytelnicy.

Niniejsze dzieło jest kontynuacją dobrze przyjętego przez Czytelników komentarza do ustawy – Prawo budowlane, nad którym pracował ten sam zespół specjalistów. Nie oznacza to zaprzestania starań nad przybliżeniem Czytelnikom zagadnień z zakresu szeroko pojętego procesu budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na wzrastające zainteresowanie tą tematyką i wciąż szeroki wachlarz zagadnień nadal wymagających szerszego omówienia Redaktorzy Naukowi oraz zespół Autorów niniejszego komentarza pragną poinformować, że rozpoczęli prace nad kolejnymi publikacjami – tym razem poświęconymi omówieniu poszczególnych instytucji występujących w procesie inwestycji budowlanych oraz przedstawieniu wybranych, konkretnych spraw budowlanych. Oddając w ręce Czytelników niniejszy komentarz, Redaktorzy naukowi i Autorzy wyrażają nadzieję, że literatura ta przyczyni się nie tylko do pogłębiania wiedzy na temat procesów inwestycyjnych, lecz również w znaczącym stopniu wpłynie na ułatwienie i poprawę ich przebiegu w praktyce.

Autorzy fragmentu:

Wstęp do wydania III

Po wprowadzeniu na rynek wydawniczy II wydania Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaszło wiele istotnych zmian komentowanych przepisów. Zmiany te wynikają zasadniczo z wejścia w życie ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.), ustawy z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. poz. 730) oraz ustawy z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579).

W okresie pomiędzy II i III wydaniem komentarza pojawiło się wiele istotnych orzeczeń, w tym orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, oraz glos i innych publikacji mających istotne znaczenie dla stosowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmieniony stan prawny, jak też potrzeba uwzględnienia aktualnego orzecznictwa spowodowały, że konieczne stało się wydanie kolejnej edycji komentarza. Zespół przygotowujący nowe wydanie publikacji dokładał starań, aby Czytelnicy uzyskali możliwie jak najpełniejszą wiedzę o komentowanym akcie prawnym w obecnym kształcie.

Zagadnienia regulacji planowania przestrzennego oraz ściśle z nimi związanego Prawa budowlanego, a także przepisów odrębnych ustaw dotyczących tej problematyki stały się obiektem zwiększonego zainteresowania społecznego – pojawiły się silnie artykułowane oczekiwania dotyczące odbiurokratyzowania procesu budowlanego, poprawy ładu przestrzennego itd. Efektem tego zainteresowania są nowelizacje obowiązujących przepisów. Zespół autorski przewiduje przystąpienie do dalszych aktualizacji komentarza oraz ewentualne przygotowanie komentarza do projektowanej ustawy dotyczącej rozwoju mieszkalnictwa.

Niezależnie od opracowania zaktualizowanego Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pracujący nad nim zespół przygotował w ramach Wydawnictwa Wolters Kluwer opracowanie dotyczące istotnych instytucji z dziedziny prawa inwestycji budowlanych – Proces inwestycji budowlanych (Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) – wybrane instytucje.

W końcowym stadium opracowywania jest III wersja Komentarza do Prawa budowlanego.

Zespół autorsko-redakcyjny niniejszego komentarza w ubiegłym roku wydał obszerne opracowanie obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w kontekście realizacji inwestycji budowlanych, tj. Komentarz pod redakcją dra Tomasza Filipowicza, sędzi Alicji Plucińskiej-Filipowicz i prof. Marka Wierzbowskiego do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), wydawnictwa C.H.Beck.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ustawy

1.

Do prawa administracyjnego zalicza się nie tylko normy materialnoprawne, lecz także normy formalne (proceduralne). Przepis art. 1 ust. 1 określa, jak to wskazuje się w ust. 1 pkt 1, zasady kształtowania polityki przestrzennej, przy czym politykę tę, stosownie do treści tego przepisu, kształtują jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej. Jest to podstawowy zakres zagadnień, które reguluje komentowana ustawa. Nie oznacza to jednak, że jest to pełny zakres danej problematyki. Regulacje dotyczące zarówno planowania, jak i zagospodarowania przestrzennego można znaleźć także w innych aktach ustawowych.

2.

Przykładowo w ustawie z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.) mowa jest o kwestiach wiążących się z materią komentowanej ustawy, a w niektórych wręcz odmiennie od regulacji komentowanej ustawy. W art. 7 ust. 1p.g.g. stanowi się, że podejmowanie i wykonywanie działalności określonej ustawą jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX