Cherka Maksymilian (red.), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2010
Stan prawny: 5 lipca 2010 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Niniejszy przepis określa w sposób ogólny zakres przedmiotowy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, stanowiącej konkretyzację unormowań zawartych w art. 5, 6 i 73 Konstytucji RP. Już w preambule powołanej ustawy zasadniczej podkreśla się istnienie po stronie narodu polskiego (tzn. wszystkich obywateli Rzeczypospolitej) obowiązku przekazania przyszłym pokoleniom wszystkiego, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku. Celem stworzenia warunków do realizacji tak określonego obowiązku ustrojodawca zdecydował się na wprowadzenie do Konstytucji powołanych wyżej norm o charakterze gwarancyjnym:

-

art. 5, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju;

-

art. 6, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju (ust. 1), oraz udziela...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX