Stawicki Aleksander (red.), Stawicki Edward (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 1 sierpnia 2016 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Od redaktorów

Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie redagowanego przez nas komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jest on wynikiem pracy zespołu ludzi, którzy od wielu lat zajmują się prawem konkurencji i prawem konsumenckim w swojej działalności zawodowej. Część autorów ma za sobą doświadczenia wynikające z pracy w administracji państwowej odpowiedzialnej za egzekwowanie reguł konkurencji oraz ochronę interesów konsumentów, pozostali od wielu lat doradzają klientom w tego typu sprawach. Różnorodność tych doświadczeń oraz ich odmienność stanowiły punkt wyjścia do wielu niezwykle interesujących dyskusji w toku prac nad publikacją, które znalazły swoje odbicie w prezentowanych w komentarzu tezach. Pracując nad książką, dążyliśmy również do tego, by złożone zagadnienia przedstawić w możliwie jak najprostszy sposób. Wierzymy, że tym samym nasz komentarz będzie stanowić dla Państwa praktyczny przewodnik po skomplikowanym świecie prawa konkurencji.

Niniejsze opracowanie wieńczy niemal dwa lata wytężonych prac. Mamy nadzieję, że przekazywany Państwu komentarz ułatwi podejmowanie trudnych decyzji biznesowych albo wydawanie trafnych rozstrzygnięć administracyjnych lub sądowych, będąc jednocześnie ciekawą, pouczającą i przekonującą lekturą.

Poznań, 1 sierpnia 2016 r.

Aleksander Stawicki Edward Stawicki

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)[Cele i zakres ustawy]

1.Uwagi wprowadzające

Artykuł 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) normuje trzy podstawowe dla jej stosowania kwestie:

*

określa cele i przedmiot regulacji Ustawy (ust. 1);

*

definiuje podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny zakres zastosowania przepisów Ustawy (ust. 2);

*

stanowi o powołaniu organów właściwych w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (ust. 3) .

Powyższe normy mają podstawowe znaczenie dla polskiego systemu prawa konkurencji, wyznaczając granice jego stosowania oraz stanowiąc punkt wyjścia do interpretacji (wykładni) innych przepisów Ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń, a także innych polskich przepisów regulujących sprawy z zakresu konkurencji . Zawierają one klauzule generalne , które z uwagi na swoją szczególną rolę określane są także mianem "metaklauzul odsyłających" lub "klauzul uniwersalnych ogólnego zastosowania". Owe klauzule stanowią ramy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX