Marcinkowski Bartosz (red.), Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 października 2018 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Prezentujemy Państwu komentarz, który w zamyśle autorów – prawników, którzy przez ostatnie miesiące zajmowali się wdrażaniem RODO w największych polskich i międzynarodowych korporacjach – służyć ma przede wszystkim praktykom.

Dążyliśmy zatem do tego, aby zaprezentowane uwagi miały wymiar przede wszystkim praktyczny i były „bliskie życia gospodarczego”.

Grono autorów stanowią zresztą prawnicy na co dzień praktykujący prawo, stąd dobrze rozumiemy, czego szukają w komentarzach prawnicy w kancelariach, w firmach, a także osoby stykające się z problematyką ochrony danych osobowych a niebędące prawnikami – w tym zwłaszcza inspektorzy ochrony danych.

Wyrażamy nadzieję, iż nasz komentarz przynajmniej w pewnym stopniu przyczyni się do zwiększenia pewności obrotu i upowszechnienia wiedzy na temat ochrony danych osobowych w Polsce.

dr Bartosz Marcinkowski

Partner DZP

z Zespołem Autorów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Komentowany przepis określa zakres regulacji oraz wyłączenia stosowania ustawy. Zgodnie z nim ustawę o ochronie danych osobowych stosuje się do ochrony osób fizycznych w zakresie przedmiotowym wskazanym w rozporządzeniu 2016/679 . Zakres stosowania rozporządzenia ma charakter wiodący, a polski ustawodawca wprost odwołał się do fundamentalnej w dziedzinie ochrony danych osobowych w UE (w tym RP) regulacji.

2.

Z racji tego, że rozporządzenie 2016/679 ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w sposób całkowicie lub częściowo zautomatyzowany oraz do przetwarzania w sposób inny niż zautomatyzowany danych osobowych stanowiących część zbioru danych lub mających stanowić część zbioru danych art. 2 ust. 1RODO, ustawę stosuje się w tym samym zakresie. Powyższe może mieć znaczenie praktyczne, pozostawiając pewne, stosunkowo rzadkie, sytuacje poza zakresem regulacji. Niemniej w szeregu przypadków wymagane będzie wstępne rozstrzygnięcie, czy zachodzą wskazane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX