Stokłosa Angelina, Syp Szymon, Ustawa o obligacjach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o obligacjach. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.Uwagi wstępne

Ustawa o obligacjach reguluje w sposób rudymentarny problematykę obligacji i zastąpiła w tym względzie ustawę o obligacjach z 1995 r. W szczególności rzeczona ustawa obejmuje swoim zakresem przedmiotowym następujące kwestie: zdolność emisyjną emitentów obligacji, definicję obligacji i konstytutywne cechy obligacji, reguły odpowiedzialności emitenta za zobowiązania wynikające z obligacji, rodzaje obligacji, emisję obligacji w ramach obrotu pierwotnego, specyficzne zasady obrotu wtórnego obligacji, realizację świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, szczątkowo także zabezpieczenie wierzytelności wynikających z obligacji, prawa i obowiązki obligatariuszy (w tym funkcjonowanie zgromadzenia obligatariuszy), udział banku-reprezentacja w obrocie obligacjami. Nowelizacja z 9.11.2018 r., która weszła w życie 1.07.2019 r. zmieniła zasady dotyczące emisji obligacji, wprowadzając m.in. obowiązkową dematerializację obligacji (szerzej zob. komentarz do art. 8)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX