Rakoczy Bartosz, Ustawa o lasach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2011
Stan prawny: 1 października 2010 r.
Autor komentarza:

Ustawa o lasach. Komentarz

Autor fragmentu:

WSTĘP

Na rynku wydawniczym odczuwa się brak specjalistycznej literatury prawniczej dotyczącej prawa leśnego i ustawy o lasach. Ustawa o lasach doczekała się jednego komentarza, ale za to znakomitego, autorstwa W. Radeckiego . Zagadnienia z zakresu prawa leśnego fragmentarycznie są również omawiane w podręcznikach z zakresu prawa ochrony środowiska, a także w opracowaniach dotyczących obrotu nieruchomościami, jednak znikoma liczba takich publikacji, brak opracowań kompleksowo odnoszących się do ustawy o lasach świadczy o małym zainteresowaniu doktryny tą problematyką. Z drugiej jednak strony można zaobserwować wzrastającą świadomość dotyczącą lasów i potrzeby ich ochrony, a także zwiększające się zapotrzebowanie na rekreację i wypoczynek, co w konsekwencji zwiększa popyt na wykorzystywanie lasów na te cele. Brak opracowań dotyczących ustawy o lasach i małe zainteresowanie doktryny tym tematem skłania do opracowania komentarza, a także do przygotowania opracowań monograficznych.

Niniejszy komentarz został przygotowany w tradycyjny sposób przewidziany dla tego typu publikacji, a polegający na wyjaśnianiu znaczenia poszczególnych przepisów. W. Radecki w komentarzu w sposób wyczerpujący dokonał analizy zagadnień związanych nie tylko z prawną ochroną lasów, ale także tzw. leśnego prawa karnego. Niniejszy komentarz stawia sobie za cel wyeksponowanie, oprócz wątków związanych z ochroną lasów, zagadnień cywilistycznych związanych z pojęciem lasu, własnością lasów, obrotem nieruchomościami i innymi gruntami, umowami regulowanymi w ustawie - Prawo leśne, innymi czynnościami prawnymi, a także statusem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W komentarzu zawarto też propozycje zmian w ustawie o lasach właśnie jeśli chodzi o elementy cywilnoprawne. Drugim wątkiem, który jest podejmowany w komentarzu, a ma podstawowe znaczenie, jest wątek związany z ochroną lasów jako wartości przyrodniczych. Las bowiem należy do wartości przyrodniczych objętych ochroną w ramach prawa ochrony środowiska i chociaż pojęcie lasu nie występuje w definicji środowiska, to pozostaje jednak poza sporem zaliczanie lasów do elementów przyrodniczych. Ustawa o lasach ma bowiem za zadanie regulowanie nie tylko własności lasów, ale przede wszystkim regulowanie instrumentów służących ochronie lasów.

Trzecim wątkiem występującym w komentarzu jest gospodarcze wykorzystanie lasów w ramach gospodarstw leśnych. Gospodarcze wykorzystanie lasów oraz potrzeby związane z ich ochroną powinny być postrzegane w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, na co również w komentarzu zwraca się uwagę. Komentarz adresowany jest zarówno do teoretyków, jak i do praktyków. Może być pomocny naukowcom zajmującym się prawem leśnym, a także studentom oraz notariuszom, radcom prawnym, adwokatom, sędziom i prokuratorom.

W komentarzu uwzględniono też orzecznictwo oraz nieliczne w tej materii poglądy doktryny.

prof. Bartosz Rakoczy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Zakres przedmiotowy]

1.

Komentowany przepis ustawy o lasach określa jej zakres obowiązywania. Co istotne, ustawodawca nie odwołał się w tym przepisie do kryterium podmiotowego, ale do kryterium przedmiotowego. Elementy podmiotowe zostały uregulowane w art. 2 ustawy o lasach.

Jak wynika z omawianego przepisu, ustawa o lasach reguluje przede wszystkim zasady, przy czym chodzi tu o zasady zachowywania, ochrony i powiększania zasobów leśnych, a także zasady gospodarki leśnej. Ustawodawca wiąże te zasady z innymi elementami środowiska oraz z gospodarką narodową. W doktrynie podniesiono, że: "Art. 1 ustawy o lasach określa przedmiot regulacji prawnej jako:

-

zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych,

-

zasady gospodarki leśnej" .

W. Radecki w związku z taką konstrukcją omawianego przepisu zgłosił też wątpliwość co do prawidłowości zredagowania art. 1ustawy o lasach. Autor ten wskazuje: "Sformułowanie to jest jawnie wadliwe z punktu widzenia logiki, ponieważ z definicji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX