Jedynak Tadeusz, Stasiak Krzysztof, Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 15 lipca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o kuratorach sądowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Ustawa o kuratorach sądowych definiuje pojęcie „kurator sądowy” przez określenie rodzaju jego działalności. W Kodeksie karnym jest on zaliczony do funkcjonariuszy publicznych, obok sędziego, ławnika, prokuratora, notariusza, komornika i innych (art. 115 § 13 pkt 3 k.k.). Funkcjonariusz publiczny, czyli osoba pełniąca funkcje publiczne, występuje w Kodeksie karnym w dwóch znaczeniach: jako podmiot czynu zabronionego i jako przedmiot ochrony przed takim czynem. Oznacza to z jednej strony, że sprawowana funkcja może sprzyjać popełnianiu czynów zabronionych (nadużycie służbowe - art. 231 k.k., sprzedajność - art. 228 k.k., poświadczenie nieprawdy - art. 271 i in.), a zatem, że wiąże się ona ze szczególną odpowiedzialnością. Z drugiej zaś strony oznacza, że osoba i pełniona przez nią funkcja może być obiektem czynu przestępnego (naruszenie nietykalności i czynna napaść - art. 222 i 223 k.k., zmuszanie do zaniechania prawnej czynności służbowej - art. 224 § 2k.k.,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX