Katner Wojciech Jan, Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Komentarz, [w:] Prawo handlowe

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2006
Stan prawny: 1 stycznia 2006 r.
Autor komentarza:

Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji. Komentarz, [w:] Prawo handlowe

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1. Pojęcie przedsiębiorstwa jest wyjaśnione w komentarzu do ustawy o przedsiębiorstwach państwowych [patrz A. Kidyba: Ustawa..., uwagi do art. 1]. Tam też wyróżniono przedsiębiorstwo w rozumieniu w rozumieniu przedmiotowym, podmiotowym i funkcjonalnym [por. C. Kosikowski (w:) C. Kosikowski, H. Lewandowski, A. Rembieliński, M. Seweryński, Przedsiębiorstwo państwowe i samorząd jego załogi Komentarz, Warszawa-Łódź 1987, s. 9 i n.; J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 1999, s. 11, 210 i n.; A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2002, s. 10 i n.; E. Skowrońska-Bocian, w: Kodeks cywilny, Komentarz, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, s. 148]. Patrz także uwagi do art. 2 i 39.

Ustawa posługuje się pojęciem podmiotowym (właścicielskim) wtedy, gdy odnosi prywatyzację do przedsiębiorstw państwowych. Są nimi takie przedsiębiorstwa, których właścicielem w znaczeniu ekonomicznym pozostaje państwo. Mamy więc do czynienia z państwowymi osobami prawnymi (zob. dalej na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX