Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz - OpenLEX

Kotowski Wojciech, Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 19 stycznia 2013 r.
Autor komentarza:

Ustawa o kierujących pojazdami. Komentarz

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Ustawa o kierujących pojazdami została uchwalona w dniu 5 stycznia 2011 r., a ogłoszona 10 lutego 2011 r. Miała obowiązywać od 11 lutego 2012 r., z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:

1)

art. 125 pkt 9 obowiązuje od 25 lutego 2011 r.;

2)

art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 91-95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 i 5, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3 i 4, art. 100-105, art. 124 ust. 7, art. 125 pkt 10 lit. c-e, art. 125 pkt 10 lit. g w zakresie uchylenia art. 114 p.r.d. oraz art. 125 pkt 13-16 miały obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.;

3)

art. 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 lit. c oraz ust. 4, art. 8 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 lit. a, a także art. 13 ust. 1 pkt 1 miały obowiązywać od 19 stycznia 2013 r.;

4)

art. 110 miał obowiązywać od 11 lutego 2013 r.

Ustawa przed wejściem w życie była już sześciokrotnie nowelizowana:

1)

art. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 92, poz. 530) dokonał nowelizacji art. 3 ust. 4, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 11, art. 87 ust. 3 pkt 4 lit. a, art. 117 ust. 1, art. 125 pkt 8 lit. a i pkt 12, art. 135 pkt 1, art. 136 ust. 5 i art. 139 pkt 3 komentowanej ustawy; równocześnie dodano art. 129i, 129j i 129k do tej ustawy; zmiany miały obowiązywać od 21 maja 2011 r.;

2)

dyspozycją art. 92 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622) zmodyfikowano treść art. 125 pkt 2 lit. b komentowanej ustawy; zmiany miały obowiązywać od 1 lipca 2011 r.;

3)

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) treścią art. 124 znowelizowała dyspozycję art. 125 komentowanej ustawy; zmiana miała obowiązywać od 24 października 2011 r.;

4)

art. 9 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 244, poz. 1454) dokonał nowelizacji art. 125 komentowanej ustawy przez uchylenie pkt 6; zmiana miała obowiązywać od 1 stycznia 2012 r.;

5)

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1210) treścią art. 5 znowelizowała art. 87 ust. 3 pkt 4 lit. a komentowanej ustawy; zmiana miała obowiązywać od 11 lutego 2012 r.;

6)

treścią art. 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 113) dokonano nowelizacji art. 125, 136, 137 i 139 oraz uchylono art. 135 komentowanej ustawy z mocą obowiązującą od 10 lutego 2012 r.

Zaprezentowane nowelizacje są w zasadzie prawidłowe, z wyjątkiem pierwszej. Otóż ustawodawca wprowadził czytelnika w błąd - przepisy, które miały obowiązywać od 11 lutego 2012 r., zostały zmienione przed ich wejściem w życie, zaś zmiana - co jest legislacyjnym kuriozum - miała obowiązywać od 21 maja 2011 r., a powinna obowiązywać od 11 lutego 2012 r.

Powyższe decyzje, ujęte treścią art. 139 komentowanej ustawy, w tym sygnalizowany błąd, są obecnie nieaktualne, ponieważ zostały radykalnie zmienione nowelą z dnia 13 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 113), w wyniku której z dniem 10 lutego 2012 r., a więc na dzień przed pierwotnym terminem wejścia w życie ustawy, zmieniono termin jej wejścia w życie na 19 stycznia 2013 r., z dwoma wyjątkami. Pierwszy dotyczy wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej, o których mowa w art. 125 komentowanej ustawy. Zgodnie z treścią pkt 1 art. 139 od 25 lutego 2011 r. obowiązuje art. 125 ustawy. Zatem od tego dnia obowiązuje dyrektywa 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, s. 42). Drugi wyjątek zawarty jest w art. 139 pkt 2, który dotyczy wejścia w życie art. 110 komentowanej ustawy z dniem 11 lutego 2013 r. W myśl tego przepisu kierować pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), może osoba posiadająca odpowiedni stan zdrowia, kwalifikacje i umiejętności oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy nr 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006, s. 18) oraz częściowo wdrożenia dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz. Urz. UE L 226 z 10.09.2003, s. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, s. 441, z późn. zm.).

Komentowaną ustawą zmieniono ustawy: z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Biorąc pod uwagę ugruntowany już w praktyce system prac nowelizujących nad ustawą, nie można wykluczyć, że omawiany w dniu 30 października 2012 r. stan prawny ulegnie kolejnej zmianie przed wejściem w życie ustawy.

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Artykuł 1ustawy określił zakres jej regulacji w postaci sześciu kluczowych zagadnień sformułowanych jednoznacznie, a zatem jest to katalog zamknięty. Można w nich wyróżnić trzy grupy zadań, a mianowicie wymagania w stosunku do kierujących pojazdami, zakres i sposób prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych, nie tylko kandydatów i uprawnionych do kierowania, lecz także wszystkich podmiotów, które biorą czynny udział w przygotowaniu kierowcy do uczestnictwa w ruchu, a więc instruktorów i egzaminatorów, a także sferę nie mniej ważną, którą jest doskonalenie techniki jazdy. Słusznie ustawodawca na pierwszych miejscach wymienił wymagania wobec kierujących pojazdami na drogach publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu. Nie podlega dyskusji, że od umiejętności kierującego pojazdem i jego dojrzałości psychofizycznej zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zatem należy dołożyć najwyższej staranności w perfekcyjnym przygotowaniu go do uczestnictwa w ruchu, w docelowym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX