Michta Dariusz, Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 31 lipca 2013 r.
Autor komentarza:

Ustawa o instytutach badawczych. Komentarz

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Szeroko zakrojona reforma nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r., przekształciła jednostki badawczo-rozwojowe w instytuty badawcze. Instytuty badawcze można zdefiniować jako państwowe jednostki organizacyjne, tworzone w celu prowadzenia badań naukowych i znalezienia zastosowania wyników tych badań w praktyce. Instytuty badawcze posiadają osobowość prawną, mogą prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki kapitałowe i przystępować do spółek już istniejących. Instytuty mogą także, współpracując z podmiotami gospodarczymi, tworzyć centra naukowo-przemysłowe. Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.) stwarza zatem instytucjonalne ramy dla połączenia wyników badań naukowców i potrzeb rynku, może przyczynić się do zwiększenia absorpcji funduszy unijnych i przyspieszenia rozwoju gospodarczego.

Komentowana ustawa składa się z 67 artykułów ujętych w 10 rozdziałów (Przepisy ogólne; Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie i likwidacja instytutów; Zasady gospodarki instytutów; Państwowy instytut badawczy; Organy instytutu; Rada Główna Instytutów Badawczych; Nadzór nad działalnością instytutu; Centra naukowo-przemysłowe; Pracownicy instytutu; Przepis końcowy). Ustawa kompleksowo reguluje funkcjonowanie instytutów badawczych, zawiera jednak także liczne odniesienia do innych ustaw oraz aktów wykonawczych.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie treści ustawy osobom zainteresowanym, w szczególności pracownikom instytutów badawczych oraz prawnikom zajmującym się praktycznymi aspektami ich funkcjonowania.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

DEFINICJA INSTYTUTU BADAWCZEGO. ZAŁOŻENIA USTAWY O INSTYTUTACH BADAWCZYCH

1.

Zgodnie z definicją ustawową instytut badawczy to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, której zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Pojęcie jednostki organizacyjnej z ekonomicznego punktu widzenia ma charakter ogólny. Odnosi się ono do wszelkich całości, składających się z ludzi oraz wyposażenia (np. środków technicznych, materiałowych, zasobów pieniężnych); całości te określane są przez celowe zachowanie się oraz przez techniczny podział pracy, który przyporządkowuje funkcje poszczególnym elementom tworzącym daną całość (Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Warszawa 1986, s. 134).

2.

Ustawa o instytutach badawczych zastąpiła wielokrotnie nowelizowaną ustawęz 25 lipca 1985 r. o jednostkach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX