Martysz Czesław, Szpor Grażyna, Wojsyk Kajetan, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 czerwca 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.

W art. 1 ustawy o informatyzacji określa się - w dziewięciu obecnie punktach - jej zakres przedmiotowy. Wyznaczenia zakresu przedmiotowego ustawy dokonuje się już w tytule ustawy (§ 16 pkt 3 zasad techniki prawodawczej), a w przepisach ogólnych określenie to jest rozwijane, co ułatwia wykładnię, a zazwyczaj także orientację w strukturze przepisów merytorycznych. W ustawie o informatyzacji wyodrębniono sześć rozdziałów. Pierwotnie były to: rozdział 1 "Przepisy ogólne" (art. 1-4); rozdział 2 "Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu" (art. 5-12); rozdział 3 "Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi" (art. 13-20); rozdział 4 "Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy" (art. 21-35); rozd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX